10.7  חומרי גלם לבנייה, מוצרי בנייה מוגמרים, מלט, בטון, אספלט, זפת, בלוקים, אבן, שיש ומוצריהם

 

10.7 ב'  אחסונם, מכירתם, למעט אולם תצוגה בלבד שאין בו מלאי 

א. נותני אישור :-

כבאות והצלה. לפריט זה לא פורסם מפרט אחיד ( נכון למועד כתיבת מסמך זה).פורסמה טיוטת מפרט אחיד על ידי כבאותוהצלה. פורסמו תנאי מסגרת מטעם המשרד להגנת הסביבה( יש לבדוק עדכניות כל עוד לא פורסם מפרט אחיד).
   
    בנוסף ועל פי האמור על פי כל דין:
 

1. יש לעמוד בהנחיות ודרישות כבאות והצלה. 

2. יש לעמוד בהנחיות  תקנות התכנון והבנייה לעניין זה. 


ב. דרישות המועצה:- 

1. איגוד ערים לאיכות הסביבה אשקלון  ככל שימצא לנכון,יתן הנחיות ודרישות נוספות בדגש על מניעת מטרדים מחוץ לכותלי העסק.

2. יש לתאם מול תאגיד המים והביוב, את נושא הטיפול המקדים ופינוי שפכי העסק התעשייתיים ומז"ח. 

3. יש לתאם מול מחלקת התברואה את הסדרי פינוי הפסולת והמיחזור מהעסק. 

4. יש לבדוק מול הוועדה המרחבית  את האפשרות לקיום העסק במקום המבוקש.

 

10.9 - חומר גלם,מוצר,מכשיר או חלקיו שאינם טעוני רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו - ייצורו,עיבודו,צביעתו,הרכבתו,ציפויו,השחזתו,  הדפסה עליו,תיקונו

א. נותני אישור :-

המשרד להגנת הסביבה (לידיעה),משרד העבודה(לידיעה),כבאות והצלה. לפריט זה פורסם מפרט אחיד.

 

1. בשלב הטיפול ברישיון העסק המשרד להגנת הסביבה על פי החלטתו לטפל בבקשה לרישיון, יערוך ביקורת בעסק וייתן את דרישותיו בהתאם לעיסוקים ולפעולות המתבצעות בעסק.הדרישות אפשר שיהיו בתחומי זיהום קרקע ומים, חומרים מסוכנים, מניעת  זיהום אויר, מתקני סינון ואיוורור, תא צביעה, ארובות,רעש, שפכים תעשיתיים ניטור, סקר היסטורי, בדיקות קרקע, איטום משטחי תפעול, פינוי פסולת, תשטיפים, היתר רעלים ועוד נושאים ותחומים ככל שימצא לנכון.

     2. משרד העבודה, בהתאם לפעילות העסק,ייתן את הנחיותיו תנאיו ודרישותיו כולל תנאים מקדמיים, בין השאר על פי חוקי ותקנות הבטיחות בעבודה ועוד.

     3. רשות כבאות והצלה כללה בין השאר את דרישותיה ותנאיה לפעילות העסק. 

 

ב. דרישות המועצה:-

1. בשל מורכבות העיסוקים הכלולים בפריט זה, מומלץ מאד לפנות למחלקת רישוי עסקים לבירור התנאים והדרישות המקדמיות לעיסוק זה. 

2. יש לבדוק בוועדה המרחבית  את האפשרות לקיום עסק במקום המבוקש. 

3. איגוד ערים לאיכות הסביבה אשקלון בנוסף לדרישות המשרד להגנת הסביבה וככל שימצא לנכון,יתן הנחיות ודרישות למניעת מפגעים  ומטרדים מפעילות העסק. במידה והמשרד להגנת הסביבה לא יטפל בבקשה ,המחלקה איגוד הערים  ולאחר ביקורת בעסק יתן את דרישותיו ותנאיו בהתאם לנדרש לרבות בנושאים האמורים לעי"ל. 

4. יש לתאם מול תאגיד המים והביוב, את נושא הטיפול המקדים ופינוי שפכי העסק התעשייתים. 

5. יש לתאם מול מחלקת התברואה  את הסדרי פינוי הפסולת והמיחזור מהעסק.

 

10.10 חומרים מסוכנים, כהגדרתם בחוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993 ,לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת 

 

חומרים מסוכנים

 

10.10 ב'- אחסונם

א. נותני אישור :-המשרד להגנת הסביבה (לידיעה),משרד העבודה(לידיעה),כבאות והצלה.לפריט זה לא פורסם מפרט אחיד( למועד כתיבת מפרט זה). פורסמה טיוטת מפרט להערות הציבור.  

     1.המשרד להגנת הסביבה בהתאם לפעילות העסק,יכול שייתן בין השאר וכמפורט בטיוטת המפרט דרישות ותנאים בנושאי חומרים מסוכנים, מסוכנים,פסולת חומרים מסוכנים,בדיקות ניטור ודיגומים, מניעת זיהום קרקע ומים, מבנה ותשתיות העסק, משטחי תפעול, נגר עילי, תשטיפים, שפכים תעשיתיים, איכות אוויר, רעש,דלק ותדלוק ועוד ככל שיידרש על פי פעילות העסק והשפעותיו על הסביבה. 

     2. משרד העבודה, בהתאם לפעילות העסק, ייתן את הנחיותיו תנאיו ודרישותיו כולל תנאים מקדמיים, בין השאר על פי חוקי ותקנות הבטיחות בעבודה ועוד.

    3. רשות כבאות והצלה בהתאם למהות ופעילות העסק תיתן את דרישותיה ותנאיה לפעילות העסק. 

 

ב. דרישות המועצה:-

1. בשל מורכבות העיסוקים הכלולים בפריט זה, מומלץ מאד לפנות למחלקת רישוי עסקים לבירור התנאים והדרישות המקדמיות לעיסוק זה. 

2. יש לבדוק בוועדה המרחבית  את האפשרות לקיום עסק במקום המבוקש. 

3. איגוד ערים לאיכות הסביבה  אשקלון ,ככל שימצא לנכון ,בנוסף לדרישות המשרד להגנת הסביבה וככל שימצא לנכון,יתן הנחיות ודרישות  

   למניעת מפגעים ומטרדים מפעילות העסק בהתבסס  בין השאר על המפורט  בטיוטת המפרט. 

4. יש לתאם מול תאגיד המים והביוב, את נושא הטיפול המקדים ופינוי שפכי העסק התעשיתיים. 

5. יש לתאם מול מחלקת התברואה  את הסדרי פינוי הפסולת והמיחזור מהעסק.

 

10.14 מתכת,מוצריה,מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת

 

10.14 א' - ייצורם, עיבודם, יציקתם, ציפוים, ניקוים, צביעתם

א. נותני אישור :-

המשרד להגנת הסביבה,משרד הכלכלה ,כבאות והצלה.לפריט זה לא פורסם מפרט אחיד (למועד כתיבת מסמך זה).פורסמו 

    טיוטות מפרט אחיד מטעם משרד הכלכלה וכבאות והצלה.המשרד להגנת הסביבה פרסם בעבר תנאי מסגרת מטעמו (יש לבדוק עדכניות ). 

1.  על העסק חלים בין השאר תקנות התכנון והבנייה לעניין זה,תקנות הבטיחות בעבודה הרלוונטיות, חוק רשות כבאות והצלה,הנחיות ודרישות כבאות והצלה,הנחיות ודרישות משרד הגנת הסביבה ככל שפורסמו, תקנות המים( מניעת זיהום מים) (מתכות ומזהמים    אחרים),התשס"א- 2000 ועוד.
2. בשלב  הטיפול ברישיון העסק המשרד להגנת הסביבה יערוך ביקורת בעסק וייתן את דרישותיו בהתאם לעיסוקים ולפעולות המתבצעות בעסק.הדרישות אפשר שיהיו בתחומי זיהום קרקע ומים, חומרים מסוכנים, מניעת  זיהום אויר, מתקני סינון ואיוורור, תא צביעה, ארובות,רעש, שפכים תעשיתיים ניטור, סקר היסטורי, בדיקות קרקע, איטום משטחי תפעול, פינוי פסולת, תשטיפים, היתר רעלים ועוד נושאים ותחומים ככל שימצא לנכון.

 

ב. דרישות המועצה:-

1. בשל מורכבות העיסוקים הכלולים בפריט זה, מומלץ מאד לפנות למחלקת רישוי עסקים לבירור התנאים והדרישות המקדמיות לעיסוק זה. 

2. יש לבדוק בוועדה המרחבית  את האפשרות לקיום עסק במקום המבוקש. 

3. איגוד ערים  לאיכות הסביבה אשקלון ,ככל שימצא לנכון ,בנוסף לדרישות המשרד להגנת הסביבה,יתן הנחיות ודרישות בהתאם למהות ופעילות העסק. 

4. יש לתאם מול תאגיד המים והביוב, את נושא הטיפול המקדים ופינוי שפכי העסק התעשייתים. 

5. יש לתאם מול מחלקת התברואה את הסדרי פינוי הפסולת והמיחזור מהעסק.

 

10.14 ב' - פחחות, למעט פחחות רכב

 א. נותני אישור :-משרד העבןדה (לידיעה), כבאות והצלה. לפריט זה לא פורסם מפרט אחיד (למועד כתיבת מסמך זה).פורסמו טיוטות מפרט אחיד מטעם משרד העבודה וכבאות והצלה. 

     על העסק חלים בין השאר תקנות התכנון והבנייה לעניין זה, תקנות הבטיחות בעבודה הרלוונטיות, חוק רשות כבאות והצלה, הנחיות ודרישות כבאות והצלה, הנחיות ודרישות משרד הגנת הסביבה ככל שפורסמו, תקנות המים (מניעת זיהום מים) (מתכות ומזהמים אחרים),התשס"א-  2000 ועוד. 


ב. דרישות המועצה:-
 

1.  יש לבדוק בוועדה המרחבית את האפשרות לקיום עסק במקום המבוקש. 

2.  איגוד ערים  לאיכות הסביבה אשקלון ,ככל שימצא לנכון,יתן הנחיות ודרישות בדגש על מניעת מטרדי רעש וזיהום אויר מחוץ לעסק זיהום קרקע ומים. 
 

3.  חל איסור על צביעת מתכת .
 

4.  יש לתאם מול תאגיד המים והביוב, את נושא הטיפול המקדים ופינוי שפכי העסק התעשייתים.
 

5.  יש לתאם מול מחלקת התברואה את הסדרי פינוי הפסולת והמיחזור מהעסק.


 

10.14 ג' -  מסגריה

א. נותני אישור :-

המשרד להגנת הסביבה, (לידיעה), משרד הכלכלה ,כבאות והצלה. לפריט זה לא פורסם מפרט אחיד (למועד כתיבת מסמך זה).פורסם טיוטת מפרט אחיד.

  1. על העסק חלים בין השאר תקנות התכנון והבנייה לעניין זה, תקנות הבטיחות בעבודה הרלוונטיות, חוק רשות כבאות והצלה, הנחיות ודרישות כבאות והצלה, הנחיות ודרישות משרד הגנת הסביבה ככל שפורסמו, תקנות המים (מניעת זיהום מים) (מתכות ומזהמים אחרים),התשס"א-2000 ועוד.

2. בשלב הטיפול בבקשה לרישיון העסק המשרד להגנת הסביבה ( כ"נותן אישור" -לידיעה) ,ככל שיחליט לטפל בבקשה לפריט זה ,יערוך ביקורת בעסק וייתן את דרישותיו בהתאם לעיסוקים ולפעולות המתבצעות בעסק. הדרישות יכול שיהיו בתחומי מניעת זיהום קרקע ומים, מניעת זיהום אויר,רעש, שפכים תעשייתים, ניטור, סקר היסטורי, בדיקות קרקע, איטום משטחי תפעול, פינוי פסולת, תשטיפים, היתר רעלים ככל שיהיה שימוש בחומרים מסוכנים ועוד נושאים ותחומים סביבתיים ככל שימצא לנכון.

 

 ב. דרישות המועצה :-

1. יש לבדוק באגף ההנדסה את האפשרות לקיום עסק במקום המבוקש. 

2. איגוד ערים לאיכות הסביבה אשקלון ,ככל שהמשרד להגנת הסביבה יחליט שלא לתת דרישות מטעמו ולאחר ביקורת בעסק,יתן דרישות והנחיות בנושאים המופיעים בסעיף 2 לעי"ל  וכן יוסיף תנאים ודרישות אחרות, ככל שימצא לנכון. 

3. מותרת צביעת מתכת באופן ידני בלבד (מברשת ,ספריי, אקדח צבע ידני). הצביעה תתבצע בחלל עבודה סגור/תא צביעה/ מתקן ייעודי ויותקנו מתקנים,מסננים  ואמצעים נדרשים לטיפול במזהמי אויר,כולל ארובה.
4. יש לתאם מול תאגיד המים והביוב ,את נושא הטיפול המקדים ופינוי שפכי העסק התעשייתיים. 

5. יש לתאם מול מחלקת התברואה את הסדרי פינוי הפסולת והמחזורי מהעסק.


10.14 ה'- אחסונם, מיונם, סחר בהם

א. נותני אישור:-

משטרה, כבאות והצלה. לפריט זה לא פורסם מפרט אחיד ( למועד כתיבת מסמך זה). פורסמה טיוטת מפרט אחיד. 

    בנוסף והאמור על פי כל דין:-

1. יש לעמוד בדרישות חוק הגבלת השימוש ורישום פעולות בחלקי רכב משומשים(מניעת גניבות) התשנ"ח ,1998. 

2. יש לעמוד בהנחיות ודרישות המשטרה המפורסמות מעת לעת לעניין זה.

3. יש לעמוד בדרישות והנחיות כבאות והצלה המפורסמים מעת לעת לעניין זה. 

 

ב. דרישות המועצה:- 

1. איגוד ערים לאיכות הסביבה אשקלון יתן על פי הצורך והעניין דרישות והנחיות בנושאים כגון:- מניעת זיהום קרקע ומים, רעש, זיהום אוויר,  חומרים מסוכנים, דלקים, שמנים, אריזות מתכתיות לצבעים וחומרים אחרים, חלקי  מתכת צבועים המגיעים ונאספים בעסק , איטום קרקע ומשטחי תפעול, תשטיפים, נגר עילי, מלגזה המופעלת בעסק ועוד.
2. למען הסר ספק- חל איסור מוחלט על פעולות פירוק,ניסור,חיתוך ,עיבוד,שיוף וכיוצא בזה של מתכת , מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת וכיוצא בזה.
3. יש לבדוק בוועדה המרחבית את האפשרות לקיום עסק במקום המבוקש.
4. יש לתאם מול תאגיד המים והביוב ,את נושא הטיפול המקדים ופינוי שפכי העסק התעשייתים.
5. יש לתאם מול מחלקת התברואה את הסדרי פינוי הפסולת והמחזור מהעסק.
6. יש לתאם מול הוועדה המרחבית  את הסדרי התנועה והחניה אל ומהעסק .

10.14 ו' - הרכבתם

א. נותני אישור:-

משרד הכלכלה (לידיעה), כבאות והצלה. לפריט זה לא פורסם מפרט אחיד ( למועד כתיבת מפרט זה). פורסמה טיוטת מפרט  אחיד. 

    בנוסף והאמור על פי כל דין:-

1. יש לעמוד בדרישות והנחיות משרד העבודה .

2. יש לעמוד בדרישות פקודת הבטיחות בעבודה .

3. יש לעמוד בדרישות תקנות הבטיחות בעבודה השונות.

4. יש לעמוד בדרישות חוק הרשות הארצית לכבאות ובהנחיות ודרישות כבאות והצלה המפורסמות מעת לעת.
 

ב. דרישות המועצה :- 

1. איגוד ערים  לאיכות הסביבה  אשקלון יתן על פי הצורך והעניין ,דרישות והנחיות בנושאים כגון:- זיהום אוויר, רעש, ועוד.

2. למען הסר ספק- חל איסור מוחלט על פעולות פירוק,ניסור, חיתוך ,עיבוד,שיוף וכיוצא בזה של מתכת ,מוצריה,מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, 

    וכיוצא בזה.
3. יש לבדוק בוועדה המרחבית את האפשרות לקיום עסק במקום המבוקש. 

4. יש לתאם מול תאגיד המים והביוב, את נושא הטיפול המקדים ופינוי שפכי העסק התעשייתים. 

5. יש לתאם מול מחלקת התברואה את הסדרי פינוי הפסולת והמיחזור מהעסק.

 

10.16  עץ ומוצריו

 

10.16 א' - עיבוד,ייצור,צביעה, ציפוי,חיסום וחיטוי

א. נותני אישור:-

המשרד להגנת הסביבה, משרד הכלכלה, כבאות והצלה. לפריט זה לא פורסם מפרט אחיד (למועד כתיבת מסמך זה).  

    פורסמו על ידי "נותני האישור" טיוטות מפרטים אחידים מטעמם.יש לבדוק עדכניות פרסומים אלה.  

    בנוסף  לחוקים, תקנות ועל פי כל דין :

1. יש לפעול על פי הנחיות ודרישות המשרד להגנת הסביבה כמפורט בטיוטת מפרט האחיד שפורסם על ידו.
2. דרישות המשרד להגנת הסביבה ( כ"נותן אישור" לפריט רישוי זה ),יכולים לכלול בין השאר, תנאים מוקדמים  ודרישות בנושאי :- קירוי משטחי עבודה אחסון ותפעול, איטומם בפני חלחול נוזלים וכיוצא בזה, מניעת זיהום קרקע ,חומרים מסוכנים, היתר רעלים, פסולת חומרים מסוכנים, אסבסט ,מניעת זיהום אויר,ארובות, מים ושפכים ,רישום ותיעוד ועוד נושאים נוספים.
3. יש לפעול על פי הנחיות ודרישות משרד העבודה לעניין זה.
4. יש לפעול על פי הנחיות ודרישות כבאות והצלה ,לעניין זה.
 

ב. דרישות המועצה:-
 

1. בשל מורכבות הפעילויות הכלולים בפריט זה, מומלץ מאד לפנות למחלקת רישוי עסקים לבירור התנאים והדרישות המוקדמות לעסק.

2. יש לבדוק בוועדה המרחבית  את האפשרות לקיום עסק במקום המבוקש.
3. איגוד ערים לאיכות הסביבה אשקלון ,ככל שימצא לנכון ,בנוסף לדרישות המשרד להגנת הסביבה,יתן הנחיות ודרישות מטעמו בדגש על מניעת רעש וזיהום אוויר,זיהום קרקע ומי תהום מהעסק. האיגוד יכול לדרוש הכנת סקרים ,חוות דעת מקצועיות דוחות וכדומה כחלק  מהליך טיפולו בבקשה לרישיון. 
4. יש לתאם מול תאגיד המים והביוב,את נושא הטיפול המקדים ופינוי שפכי העסק התעשייתים.ייתכן דרישות לדיגום שפכים.
5. יש לתאם מול מחלקת התברואה את הסדרי פינוי הפסולת והמיחזור מהעסק.

10.16 ב' - ייצור  רהיטים

 

א. נותני אישור:-

המשרד להגנת הסביבה(לידיעה),משרד העבודה, כבאות והצלה. לפריט זה לא פורסם מפרט אחיד (למועד כתיבת מסמך זה). פורסמה טיוטת  מפרט אחיד מטעם המשרד להגנת הסביבה,משרד העבודה ושרותי כיבוי והצלה, מומלץ לעיין בטיוטה זו.

    בנוסף לחוקים, תקנות ועל פי כל דין :

1. יש לפעול על פי הנחיות ודרישות המשרד להגנת הסביבה כמפורט בטיוטת מפרט האחיד שפורסם על ידו.
2. דרישות המשרד להגנת הסביבה (כ"נותן אישור" ,לידיעה, לפריט רישוי זה),יכולים לכלול בין השאר,תנאים מוקדמים ודרישות בנושאי :-קירוי משטחי עבודה ואחסון ותפעול ,איטומם בפני חלחול נוזלים וכיוצא בזה, מניעת זיהום קרקע ,חומרים מסוכנים, היתר רעלים, פסולת חומרים מסוכנים, אסבסט מניעת זיהום אויר,ארובות, מים ושפכים,רישום ותיעוד ועוד נושאים נוספים. 

3. יש לפעול על פי הנחיות ודרישות משרד העבודה לעניין זה.

4. יש לפעול על פי הנחיות ודרישות כבאות והצלה ,לעניין זה.

 

ב. דרישות המועצה :-
 

  1. בשל מורכבות הפעילויות  הכלולים בפריט זה, מומלץ מאד לפנות למחלקת רישוי עסקים לבירור התנאים והדרישות המוקדמות לעיסוק זה. 

2. יש לבדוק בוועדה המרחבית  את האפשרות לקיום עסק במקום המבוקש.
3. איגוד ערים לאיכות הסביבה  אשקלון ,ככל שימצא לנכון ,בנוסף לדרישות המשרד להגנת הסביבה,יתן הנחיות ודרישות מטעמו בדגש על מניעת רעש וזיהום אוויר ,זיהום קרקע ומי תהום מהעסק.האיגוד  רשאי לדרוש הכנת סקרים ,חוות דעת מקצועיות דוחות וכדומה כחלק מהליך טיפולו בבקשה לרישיון.  

4. יש לתאם מול תאגיד המים והביוב ,את נושא הטיפול המקדים ופינוי שפכי העסק התעשייתים.ייתכן דרישות לדיגום שפכים.

5. יש לתאם מול מחלקת התברואה את הסדרי פינוי הפסולת והמיחזור מהעסק.


 

10.16 ג' - אחסונו ומכירתו
 

א. נותני אישור:-

כבאות והצלה. לפריט זה פורסם מפרט אחיד.

    בנוסף לחוקים ,תקנות ועל פי כל דין, יש לעמוד בדרישות והנחיות כבאות והצלה,לרבות הכלולים בטיוטת המפרט מטעמם, המפורסמים מעת לעת על ידם. 

 

ב. דרישות המועצה :-
 

1. יש לבדוק בוועדה המרחבית  את האפשרות לקיום עסק במקום המבוקש. 

2. איגוד ערים לאיכות הסביבה  אשקלון ככל שימצא לנכון יתן הנחיות ודרישות בדגש על מניעת רעש וזיהום אוויר מחוץ לכותלי העסק.

3. יש לתאם מול הוועדה המרחבית  את נושאי הסדרי התנועה והחניה ,כולל החניה התפעולית של העסק.

4. יש לתאם מול מחלקת התברואה את הסדרי פינוי הפסולת והמיחזור מהעסק.
 

10.20 פלסטיק ומוצריו: ייצור, עיבוד, מחזור
 

א. נותני אישור:- 

המשרד להגנת הסביבה,משרד העבודה  לידיעה), כבאות והצלה לפריט זה לא פורסם מפרט אחיד(נכון לכתיבת מסמך 

    זה).

1. המשרד להגנת הסביבה פרסם תנאי מסגרת מטעמו לפריט זה. יש לבדוק עדכניות הדרישות.
 

2. יש לפעול על פי הנחיות ודרישות משרד העבודה לעניין זה.
 

3. יש לפעול על פי הנחיות ודרישות כבאות והצלה ,לעניין זה.

 

ב. דרישות המועצה:-

1. בשל מורכבות הפעילויות הכלולים בפריט זה, מומלץ מאד לפנות למחלקת רישוי עסקים לבירור התנאים והדרישות המוקדמות לעסק.
2. יש לבדוק בוועדה המרחבית את האפשרות לקיום עסק במקום המבוקש.
3. איגוד ערים לאיכות הסביבה אשקלון ,ככל שימצא לנכון ,בנוסף לדרישות המשרד להגנת הסביבה,יתן הנחיות ודרישות מטעמו בדגש על מניעת רעש וזיהום אוויר, זיהום קרקע ומי תהום מהעסק. האיגוד יכול לדרוש הכנת סקרים ,חוות דעת מקצועיות דוחות וכדומה כחלק מהליך טיפולו בבקשה לרישיון.  

4. יש לתאם מול הוועדה המרחבית את נושאי הסדרי התנועה והחניה ,כולל  החניה התפעולית של העסק. 

5.  יש לתאם מול מחלקת התברואה את הסדרי פינוי הפסולת והמיחזור מהעסק.

6. יש לתאם מול תאגיד המים והביוב ,את נושא הטיפול המקדים ופינוי שפכי העסק התעשייתיים. ייתכן דרישות לדיגום שפכים.