9.1  כלי נשק ותחמושת

9.1 א' מכירתם,תיקונם,אחסונם (אחסון 20 כלי יריה ומעלה או אחסנת 100,000 כדורים ומעלה)

א. נותני אישור:-

משטרה, כבאות והצלה. לפריט זה  פורסם מפרט אחיד.

בין השאר ובנוסף על האמור על פי כל דין :

1. על העסק חלים הוראות, תנאי ודרישות המשטרה המפורסמים מעת לעת.

2. על העסק חלים הוראות ,הנחיות,דרישות ותנאי כבאות והצלה המפורסמים מעת לעת.

3. על העסק חלים  תקנות ודיני תכנון ובניה לעניין זה. 

4. על העסק חלים הוראות חוק ותקנות רישוי עסקים .

5. על העסק חלים  הוראות חוק כל ירייה - 1949.

6. על העסק חלים הוראות חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה-1972

7. על העסק חלים הוראות חוק סמכויות לשם שמירה על בטחון הציבור,2005. 

 

ב. דרישות המועצה:-

1. יש לתאם מול מחלקת התברואה  את הסדרי פינוי פסולת מהעסק לרבות אריזות.

2. איגוד ערים לאיכות הסביבה אשקלון,במידה וימצא צורך,ידרוש נקיטת אמצעים למניעת מטרדים מחוץ לכותלי העסק ומתן הנחיות לטיפול 

   ואחסון  ופינוי חומרים המשמשים לניקוי  וטיפול בכלי ירייה. 


9.1 ב' מטווח ירי

א. נותני אישור:-

משטרה,משרד העבודה ,כבאות והצלה. לפריט זה  פורסם מפרט אחיד.

בין השאר ובנוסף על האמור על פי כל דין :

1. על העסק חלים הוראות, תנאי ודרישות המשטרה . יש לבדוק עדכניות.

2. על העסק חלים הוראות ,הנחיות,דרישות ותנאי כבאות והצלה . יש לבדוק עדכניות.

3. על העסק חלים  הוראות ,תנאי ודרישות משרד העבודה, בדגש על תקנות הבטיחות בעבודה,יש לבדוק עדכניות.

4. על העסק חלים  הוראות חוק כל ירייה - 1949.