7.1 אירוח ולינה


7.1 א' בית מלון , פנסיון , אכסניה וכיו"ב

 

א. נותני אישור :

 המשרד להגנת הסביבה ( לידיעה), משטרה, כבאות והצלה.לפריט זה לא פורסם מפרט אחיד .פורסמה טיוטת מפרט אחיד.להערות הציבור. מומלץ לעיין בטיוטה זו. 

 1. על עסק מורכב מסוג זה, חלים בין השאר דרישות חוקים, תקנות, הנחיות רבות כגון: חוק שירותי תיירות, תשל"ו 1976,הנחיות משרד התיירות  התקפות לתכנון המתקנים, האמצעים וכיוצא בזה לעסק מסוג זה, תקנות שירותי תיירות  (בתי מלון) התשס"א-2001, תקנות ודרישות שירותי כבאות והצלה, צו הפיקוח על מצרכים ושירותים(בתי מלון) התשכ"ז-1967,דרישות המשרד להגנת הסביבה, היתר רעלים לבריכת שחיה  ועוד.

 1. יש לפנות לכל גורמי ונותני הרישוי לקבלת המידע, ההנחיות והדרישות להפעלת העסק המבוקש.

 1. תשומת לבכם כי בבית מלון, פנסיון, אכסניה וכיוצא בזה, קיימים בדר"כ עיסוקים נוספים כגון:- בריכת שחיה, מסעדה ,מכבסה, אולם אירועים ושמחות,מספרה,חניון ועוד.כמו כן מתאפשר שימוש בהם גם לאורחים שאינם מבין אורחי העסק.       

 2. עיסוקים נוספים אלה,מחייבים ברוב המקרים רישיונות נוספים נפרדים (כולל תנאים ודרישות שונות), כמו כן תוקף הרישיונות לאותם פריטי רישוי נוספים,שונה על פי סוג ומהות העיסוק.

 1. לפיכך,יש לכלול בבקשה לרישיון את כל העיסוקים המבוקשים ,על מנת שרשות הרישוי תבחן הצורך ברישוי נפרד ונוסף של אותם עיסוקים,על פי הצורך והעניין.  

 

ב. דרישות המועצה :

1. יינקטו כל האמצעים הנדרשים למניעת רעש וזיהום אויר מחוץ לכותלי העסק.

2.  בהתאם לצורך,איגוד ערים לאיכות הסביבה אשקלון בתיאום עם המשרד להגנת הסביבה ידרוש הכנת והגשת חוו"ד אקוסטית המתייחסת לכלל מתקני המלון כולל לאולם אירועים ועוד,מניעת זיהום אויר ממטבח העסק וממתקנים מזהמי אויר אחרים, היתר רעלים לבריכת השחייה לרבות לעניין ניקוי יבש במכבסת העסק( ככל שיהיה) ולהיבטים סביבתיים אחרים על פי פריטי הרישוי המבוקשים.

3. יש לתאם מול מחלקת תברואה את הסדרי איסוף ופינוי האשפה לרבות פסולת  למיחזור.  

4.  על העסק  לתאם מול מחלקת הוועדה המרחבית,את הסדרי התנועה והחניה,פריקה וטעינה. 

5.  על העסק להסדיר מול תאגיד המים והביוב את הסדרי הפינוי של השפכים. 

    

 7.1 ב' השכרת יחידות אירוח למטרות נופש, המלווה במתן שירותים לשוכרים כשמספר יחידות המיועדות להשכרה עולה על ארבע


 

א. נותני אישור:-

משרד הבריאות,כבאות והצלה. לפריט זה לא פורסם מפרט אחיד (נכון למועד כתיבת מסמך זה).

1. יש לבדוק מול נותני האישור את דרישותיהם וכן מול משרד התיירות שמפרסם מעת לעת הנחיות ודרישות לעסק מסוג זה. 

2. הבהרה- אין זה רלוונטי אם בכל רגע נתון, מופעלות בעסק בו זמנית יותר מ- 4 יחידות אירוח, אלא האם העסק ערוך להפעלה של יותר מ- 4 יחידות אירוח בו זמנית. העובדה שיחידות האירוח מעל - 4 יחידות אינן מופעלות, אינה רלוונטית לעניין הדרישה לרישיון. 

 

ב. דרישות המועצה:-

1. יינקטו כל האמצעים הנדרשים למניעת רעש וזיהום אויר מחוץ לכותלי העסק.

2. בהתאם לצורך,איגוד ערים לאיכות הסביבה אשקלון,ידרוש הכנת והגשת חוו"ד אקוסטית המתייחסת לכלל מתקני העסק, הפעלת מערכות הגברה,השמעת מוזיקה,מניעת זיהום אויר מטבח/מסעדת העסק ככל שיהיה,היתר רעלים לבריכת השחייה ולהיבטים סביבתיים אחרים. 

3. יש לתאם מול מחלקת תברואה את הסדרי איסוף ופינוי האשפה לרבות פסולת  למיחזור.  

4. על העסק  לתאם מול הוועדה המרחבית,את הסדרי התנועה והחניה .

5. על העסק להסדיר מול תאגיד המים והביוב את הסדרי הטיפול והפינוי של השפכים.

 

7.1 ג' בית אבות-  מקום המשמש, או הנועד לשמש, כולו או בחלקו, מקום מגורים לזקנים ,שהגיעו לגיל הפרישה כמשמעותו בחוק גיל פרישה ,התשס"ד-2004 , כשהם מחוץ למשפחתם, למעט מוסד רפואי כמשמעותו בסעיף 25 לפקודת בריאות העם

.

א. נותני אישור:

משרד הגנת הסביבה ( לידיעה), משרד' הבריאות, כבאות והצלה.לפריט זה לא פורסם מפרט אחיד (למועד כתיבת מסמך זה). 

 1. תשומת לבכם כי בבית אבות, קיימים בדר"כ עיסוקים נוספים רבים כגון:- בריכת שחיה, ג'קוזי, חדרי אוכל, מטבח/ מסעדה,מכבסה, אולם אירועים, מספרה,פדיקור, מניקור, מסג'ים, חניון  ועוד.  

 1. עיסוקים נוספים אלה, מחייבים ברוב המקרים רישיונות עסק נוספים  נפרדים (כולל תנאים ודרישות שונות של נותני וגורמי רישוי אחרים ),כמו כן תוקף הרישיונות לאותם פריטי רישוי  נוספים, שונה על פי סוג  ומהות העיסוק.

3. לפיכך, יש לכלול בבקשה לרישיון את כל העיסוקים המבוקשים ,על מנת שרשות הרישוי תבחן הצורך ברישוי נפרד ונוסף של אותם עיסוקים, על פי הצורך והעניין ותפנה הבקשה להתייחסות אותם נותני אישור וגורמי רישוי. 


ב. דרישות המועצה :-

 

1.  יינקטו כל האמצעים הנדרשים למניעת רעש וזיהום אויר מחוץ לכותלי העסק.

2.  בהתאם לצורך,איגוד ערים לאיכות הסביבה  אשקלון,ידרוש הכנת והגשת חוו"ד אקוסטית המתייחסת לכלל מתקני העסק, מערכות מיזוג אויר,הפעלת מערכות הגברה, השמעת מוזיקה, אירועים ועוד, מניעת זיהום אויר ממטבח/מסעדת העסק ככל שיהיה ,היתר רעלים לבריכת השחייה ולהיבטים סביבתיים אחרים על פי העניין. 

3.  יש לתאם מול מחלקת תברואה את הסדרי איסוף ופינוי האשפה לרבות פסולת למיחזור.  

4.  על העסק  לתאם מול הוועדה המרחבית  את הסדרי התנועה והחניה .

5.  על העסק להסדיר מול תאגיד המים והביוב את הסדרי הטיפול והפינוי של השפכים. 7.1  ה' - שטח או גן המשמש לחניית טיילים לצורך פעילות קיט ונופש בתשלום

 

א.  נותני אישור :

משטרה( לידיעה), משרד הבריאות ( לידיעה), כבאות והצלה.לפריט זה לא פורסם מפרט אחיד (למועד כתיבת מסמך זה). 

     בנוסף לנדרש על פי כל דין:-

1.  פורסמו  דרישות והנחיות המשטרה לפריט זה.יש לעמוד בכל דרישות והנחיות אלה. 

2. פורסמו דרישות והנחיות כבאות והצלה לפריט זה.יש לעמוד בכל דרישות והנחיות אלה. 

3. יש לבדוק מול נותני האישור את דרישותיהם והנחיותיהם  העדכניות לעיסוק זה.

4. יש לעמוד בנדרש על ידי משרד התיירות כמפורסם  מעת לעת בחוזרי המנכ"ל . 
 

ב. דרישות המועצה :-

1. יינקטו כל האמצעים הנדרשים למניעת רעש וזיהום אויר מחוץ לשטח  העסק.

2. בהתאם לצורך,איגוד ערים לאיכות הסביבה אשקלון ידרוש הכנת והגשת חוו"ד מקצועיות למניעת מטרדים ומפגעים מחוץ לשטח העסק. 

 3. יש לתאם מול מחלקת תברואה את הסדרי איסוף ופינוי האשפה לרבות פסולת למיחזור.

4. על העסק  לתאם מול הוועדה המרחבית את הסדרי התנועה והחניה .

5. על העסק להסדיר מול תאגיד המים והביוב את הסדרי הטיפול והפינוי של השפכים. 

6. על העסק לעמוד בנדרש בחוק/תקנות/הנחיות לנושא נגישות.

7. במידה ובשטח העסק קיימים  עיסוקים נוספים ,אלה מחייבים ברוב המקרים רישיון עסק  נפרד נוסף.לכן חשוב לכלול בבקשה לרישיון את כל העיסוקים/פעילויות/מתקנים המתוכננים בעסק,על מנת שרשות הרישוי תוכל לבחון הצורך ברישיון עסק עבורם. 


7.4 מים- נופש

7.4 א' בריכת שחיה ,לרבות מאגר מים אחר המשמש לשחייה ולנופש מים, לרבות בריכה המצויה בפארק מים ולמעט בריכה המשמשת עד ארבע יחידות אירוח למטרת נופש

 

א. נותני אישור:-

משטרה, משרד הבריאות,כבאות והצלה.לפריט זה לא פורסם מפרט אחיד (נכון למועד כתיבת מסמך זה).פורסמה טיוטת מפרט אחיד להערות הציבור. 

 1. תשומת ליבכם כי מדובר בפריט רישוי מורכב המחייב התייחסות של גורמי רישוי רבים.

 1. בדרך כלל לעיסוק זה נלווים עיסוקים נוספים בשטח העסק כגון:- מזנון, קיוסק, בית קפה, חוגים, אירועים, ועוד. עיסוקים נוספים אלה מחייבים ברוב המקרים רישיון עסק נוסף. לכן חשוב לכלול בבקשה לרישיון את כל העיסוקים המתוכננים בעסק על מנת שרשות הרישוי תוכל לבחון הצורך ברישיון עבורם.

 2. על העסק חלות בין השאר תקנות הסדרת מקומות רחצה( בטיחות בבריכות שחיה) התשס"ד- 2004, תקנות רישוי עסקים( תנאי תברואה נאותים לבריכות שחיה(תיקון) , התשע"ט - 2018,תקנות התכנון והבנייה לעניין הקמת בריכות שחיה, הנחיות משרד הבריאות , הנחיות האגף לרישוי עסקים ואתרי רחצה במשרד הפנים, הנחיות, נהלים  וחוזרים של משרד הבריאות, כולל לנושאי זיהום מים ודיגום, דרישות הצללה ,הנחיות ותנאי ודרישות המשטרה, הנחיות לגבי מספר וכמות והמצאות בעלי תפקידים כשירים ומוסמכים בעת פעילות העסק, הנחיות משרד העבודה והכלכלה לגבי מתקני מגלשות מים, תנאי המשרד להגנת הסביבה לשימוש בחומרים לחיטוי המים, תקנים  ישראלים מחייבים ועוד.

 1. לפיכך,יש לפנות לכל נותני האישור וגורמי הרישוי השונים על מנת לקבל את דרישותיהם והנחיותיהם לעסק ולפעילויות המבוקשות בו. 

 1. ראוי לציין כי על פי הפסיקה, לבריכת שחיה הפתוחה בעונת הקיץ בלבד,יינתן רישיון עסק למלוא התקופה הנקובה בצו רישוי עסקים, כלומר ל- 3 שנים.

       6.  על בעל העסק המפעיל את הבריכה, לקבל אישור עדכני מגורמי הרישוי השונים לקראת פתיחת כל עונת רחצה, לפיו הוא עומד בדרישות החוק, תקנות וכל דרישות גורמי הרישוי. 


ב. דרישות המועצה :-

 

1.  יינקטו כל האמצעים הנדרשים למניעת רעש וזיהום אויר מחוץ לשטח  העסק.

2.  בהתאם לצורך,איגוד ערים לאיכות הסביבה אשקלון ידרוש הכנת והגשת חוו"ד מקצועיות למניעת מטרדים ומפגעים מחוץ לשטח העסק, נושא חומרים מסוכנים היתר רעלים, תנאים ודרישות לגבי חימום המים וסוגי דלקים מותרים  לצורך החימום ואחסנתם, מהו הטיפול הנדרש למניעת זיהום אויר,מניעת מטרדי מעסקים נוספים ככל שיפעלו בשטח העסק ( בית אוכל, חוגים וכיוצא בזה).       

3.  יש לתאם מול מחלקת תברואה את הסדרי איסוף ופינוי האשפה לרבות פסולת למיחזור.  

4.  על העסק לתאם מול הוועדה המרחבית,את הסדרי התנועה והחניה .

5.  על העסק להסדיר מול תאגיד המים והביוב את התקנת מתקן מונע זרימה חוזרת ( מז"ח), הסדרי הטיפול  והפינוי של השפכים ונושא ריקון המים מהבריכה ככל שנדרש . 

 

7.4 ג' בריכת זרמים (ג'קוזי)

 

א. נותני אישור :

 משרד הבריאות, כבאות והצלה ( לפריט זה לא  פורסם מפרט אחיד (נכון למועד כתיבת מסמך זה). 

 

1. על העסק חלות בין השאר הנחיות משרד הבריאות השונות לעניין זה לרבות ההנחיות לגבי תנאי תברואה נאותים לבריכות זרמים (בריכות זרמי אויר ומים),תקנות התכנון והבניה ( בקשה היתר,תנאיו ואגרות)( תיקון) ,התשס"ח-2008,פקודת בריאות העם, תקנים ישראלים  מחייבים ועל פי כל דין.  

 

2. ההנחיות אינן חלות על ג'קוזי פרטי, או על בריכת שחייה בתוכה יש אזור מצומצם עם מתזי מים ו/או אויר,המשותפים עם בריכת השחייה. 

 

3. על פי הפסיקה-לג'קוזי המהווה חלק בלתי נפרד מבריכת השחייה הטעונה רישיון, לא נדרש רישיון עסק נפרד. ללא קשר לפסיקה, על הג'קוזי לעמוד בכל ההנחיות והנדרש על פי כל דין. 

 

4. יחד עם זאת,היה והג'קוזי מצוי בתוך מתחם ספא, למשל,המשרת מספר רב של אנשים ומופעל בפני עצמו, אזי יידרש רישיון עסק נפרד להפעלתו. 


 

ב. דרישות המועצה:-

 

1. יינקטו כל האמצעים הנדרשים למניעת רעש וזיהום אויר מחוץ לשטח  העסק.

 

2. בהתאם לצורך,איגוד ערים לאיכות הסביבה אשקלון ידרוש הכנת והגשת חו"ד מקצועיות למניעת  מטרדים ומפגעים מחוץ לשטח העסק, לרבות  נושא חומרים מסוכנים והיתר רעלים.

     

3. יש לתאם מול מחלקת תברואה את הסדרי  איסוף ופינוי האשפה.  

 

4. על העסק  לתאם מול הוועדה המרחבית, את הסדרי התנועה והחניה .

 

5. על העסק להסדיר מול תאגיד המים והביוב את התקנת מתקן מונע זרימה חוזרת ( מז"ח),הסדרי הטיפול והפינוי של השפכים ונושא ריקון המים מהג'קוזי ככל שנדרש . 7.4  ד'  מקווה

 

א. נותני אישור :- משרד הבריאות, כבאות והצלה (לפריט זה לא פורסם מפרט אחיד (נכון למועד כתיבת מסמך זה).

 

1. על העסק חלים בין השאר, תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים למקוואות טהרה) ,התשנ"ט-1999, חוזרים ונהלים של משרד הבריאות, הנחיות המשרד להגנת הסביבה לגבי חומרי חיטוי המים , הנחיות ודרישות כבאות והצלה ועל פי כל דין.

 

2. במידה ובתחום /שטח המקווה, פועלים עסקים נוספים כגון: - מספרה, מניקור ופדיקור, נדרש רישוי עסק נוסף לאותם עיסוקים.יש לכלול עיסוקים אלה בבקשה לרישיון העסק המוגשת לרשות הרישוי.  

 

ב. דרישות המועצה:-

 

1.  יינקטו כל האמצעים הנדרשים למניעת רעש וזיהום אויר מחוץ לשטח  העסק.

 

2.  בהתאם לצורך,איגוד ערים לאיכות הסביבה אשקלון ידרוש הכנת והגשת חוו"ד מקצועיות למניעת מטרדים ומפגעים מחוץ לשטח העסק,נושא חומרים מסוכנים והיתר רעלים, תנאים ודרישות לגבי חימום המים  וסוגי דלקים מותרים לצורך החימום ואחסנתם,מהו הטיפול והאמצעים הנדרשים למניעת זיהום אויר,מניעת מטרדי מעסקים נוספים ככל שיפעלו בשטח  העסק .

        

3.  יש לתאם מול מחלקת תברואה את הסדרי איסוף ופינוי האשפה. 

 

4.  על העסק  לתאם מול הוועדה המרחבית  את הסדרי התנועה והחניה .

 

5.  על העסק להסדיר מול תאגיד המים והביוב את התקנת מתקן מונע זרימה חוזרת ( מז"ח),הסדרי הטיפול והפינוי של השפכים ונושא ריקון המים מהמקווה ככל שנדרש . 

 


7.5 מכון כושר ששטחו גדול מ-800 מ"ר שאינו אחד מאלה :

א. מכון כושר המוחזק ומופעל בידי אגודות ספורט, ארגון ספורט, התאחדות או איגוד, כהגדרתם בחוק הספורט, התשמ"ח- 1998 , המשמש את הספורטאים בלבד. 

ב. מכון כושר המוחזק ומופעל בידי מוסד חינוך לרבות מוסד להשכלה גבוהה, המשמש את התלמידים מן המניין הרשומים במוסד בלבד.

ג.  מכון כושר המצוי במתחם בית משותף, כהגדרתו בסעיף 52 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969, או במקום עבודה ,שבו מספר העובדים בבניין או  במתחם אינו  עולה על 1000 ובלבד שאינו פתוח לציבור הרחב ומשמש את דיירי הבית המשותף או עובדי המקום בלבד.

ד. מכון כושר בבית מלון המשמש את אורחי המלון בלבד


 

א. נותני אישור:-

כבאות והצלה. לפריט זה פורסם מפרט אחיד    . 

 

1. על העסק חלים בין השאר- חוק הספורט, התשמ"ח-1988, חוק מכוני כושר(רישוי ופיקוח), התשנ"ד-1994,תקנות מכוני כושר  (רישוי ופיקוח) (אימון קטינים במכון כושר),תשס"ה- 2005,תקנות התכנון והבנייה לעניין זה, הנחיות משרד החינוך התרבות הספורט ועוד ועל פי כל דין.

2. עיסוקים נוספים במכון הכושר כגון:- מזנון, בית אוכל, ג'קוזי הם עסקים טעוני רישוי .יש לכלול בבקשה לרישיון עסק את כל העיסוקים המתוכננים בעסק על מנת שרשות הרישוי תוכל לבחון הצורך ברישיון עסק לעיסוקים אלה. 


ב. דרישות המועצה:-

1.  יינקטו כל האמצעים הנדרשים למניעת רעש וזיהום אויר מחוץ לשטח  העסק.

2.  בהתאם לצורך איגוד ערים לאיכות  אשקלון ידרוש  הכנת והגשת חו"ד מקצועיות למניעת מטרדים ומפגעים מחוץ לשטח העסק, בדגש על מערכות הגברה והשמעת מוזיקה ומניעת מטרדים סוגי עסקים נוספים ככל שיפעלו בשטח העסק .        

3.  יש לתאם מול מחלקת תברואה את הסדרי איסוף ופינוי האשפה. 

4.  על העסק לתאם מול הוועדה המרחבית,את הסדרי התנועה והחניה .

5.  על העסק להסדיר מול תאגיד המים והביוב את אספקת המים והסדרי הביוב .7.7 עינוג ציבורי

 

7.7 א' מקום לעריכת מופעים וירידים במבנה קבע ,ללא מזון

 

א. נותני אישור:

משטרה, כבאות והצלה. לפריט זה פורסם מפרט אחיד. 

תשומת ליבכם כי בנוסף לדרישות/הנחיות  נותני האישור על העסק לעמוד בדרישות/הנחיות חוקים, תקנות,תקנים הנחיות על פי כל דין. 

ב. דרישות המועצה:- 

1. יינקטו כל האמצעים למניעת מפגעים מחוץ לכותלי העסק.

2. יוכן ויוגש לאיגוד ערים לאיכות הסביבה אשקלון, דו"ח וחוו"ד אקוסטית הכולל פתרונות  ואמצעים נדרשים על מנת שלא ישמע כלל רעש מוזיקה ומערכות הגברה מחוץ לכותלי העסק.

3. יש להסדיר מול הוועדה המרחבית את הסדרי התנועה והחניה .

4. יש לתאם מול מחלקת תברואה את הסדרי איסוף ופינוי האשפה. 

 

7.7 ב' קולנוע,תאטרון

 

א. נותני אישור :

משטרה, כבאות והצלה. לפריט זה לא פורסם מפרט אחיד ( למועד כתיבת מסמך זה). 

דרישות המשטרה והכבאות יינתנו בטיפולם בבקשה לרישיון העסק. 

 

ב. דרישות המועצה :- 

1. יודגש כי מכירת מזון,משקאות ומהויות עיסוק נוספים טעונות רישוי עסק נפרד. יש לפנות למחלקת רישוי עסקים ולפרט את כל הפעילויות /עיסוקים 

    בתחום העסק. מחלקת רישוי עסקים תבחן הצורך ברישיון עסק נוסף לאותם פעילויות/עיסוקים. 

2. איגוד ערים לאיכות הסביבה  אשקלון ידרוש הכנת חוות דעת אקוסטית כולל אמצעים נדרשים, למניעת רעש בלתי סביר מחוץ לתחום העסק.

3. על העסק לעמוד בכל הנדרש בנושאי נגישות, נגישות מבנים,תשתיות סביבה ושירות.

4. על העסק לעמוד בכל הנדרש על פי כל דין, בנושאי בטיחות .

5. על העסק להסדיר מול תאגיד המים את נושא אספקת המים וסילוק השפכים.יודגש כי אם הפתרון לסילוק השפכים אינו חיבור למערכת הביוב הציבורית,אזי יש לקבל גם את אישור משרד הבריאות  לעניין זה.

6.  יש לתאם מול מחלקת תברואה את הסדרי איסוף ופינוי האשפה. 

7. יש לתאם מול הוועדה המרחבית  את הסדרי תנועה וחניה.

 


7.7 ד' אצטדיון, אולם ספורט שמספר המושבים הקבועים בו הוא מעל 500 , למעט אולם  במוסד חינוכי המשמש את המוסד בלבד 

 

א. נותני אישור:-

משטרה,משרד העבודה,כבאות והצלה. לפריט זה לא פורסם מפרט אחיד ( נכון  למועד כתיבת מסמך זה).

1. להפעלת עסק כאמור יש היבטים רבים  ומיוחדים בתחום בטיחות, שלום הציבור ועוד.

2. היבטים אלה יכולים להיות מגוונים ושונים על פי סוג היקף ואופי הפעילות המבוקשת במקום ולכן יש לפנות לנותני האישור ולגורמי הרישוי לקבלת דרישותיהם והנחיותיהם המפורטות לפעילות המבוקשת. 

3. כאשר האצטדיון או אולם הספורט מושכר לצורך אירועים,מופעים, הופעות,דיסקוטק וכיוצא בזה, מפיק האירוע צריך להגיש הבקשה לרישיון העסק בצירוף הסכם השכירות עם הגוף המנהל את המקום, פוליסת ביטוח רלוונטית ושאר הדרישות ועל פי כל דין.

4. קיימת אפשרות שלאצטדיון או אולם הספורט,יהיה רישיון עסק קבוע הכולל בין השאר רישיון לקיום אירועים, מופעים, הופעות וכיוצא בזה ואז בעל העסק אחראי על כל הפעילויות המתקיימות. 

5. יודגש כי להפעלת קיוסק, מזנון, בית אוכל, מסעדה וכדומה בעסק, יש צורך ברישיונות עסק נוספים לאותם פריטים. 

 1. דרישות המועצה:- 

1. ינקטו כל האמצעים למניעת מפגעים מחוץ לכותלי העסק.

2. יוכן ויוגש לאיגוד ערים לאיכות הסביבה אשקלון דו"ח וחוו"ד אקוסטית הכולל פתרונות ואמצעים נדרשים על מנת שלא ישמע כלל רעש מוזיקה ומערכות הגברה מחוץ לכותלי העסק.

3. יש להסדיר מול הוועדה המרחבית את הסדרי התנועה והחניה .

4.  יש לתאם מול מחלקת תברואה במועצה  את הסדרי  איסוף ופינוי האשפה.

5. במידה ויופעלו בעסק עסקי מזון,יבחן איגוד הערים את הצורך בנקיטת אמצעים למניעת זיהום אויר מחוץ לעסק.    

6. יש להסדיר מול תאגיד המים את נושאי מים ושפכים.  

 


7.7 ה'  אמפיתאטרון, מקום אחר לעריכת אירועי תרבות , בידור וספורט תחת כיפת השמיים, שנועדו ל- 500 משתתפים או יותר

 

א. נותני אישור :

משטרה, כבאות והצלה.לפריט זה לא פורסם מפרט אחיד (למועד כתיבת מסמך זה). 

1. משרד הבריאות פרסם את דרישותיו לתנאי תברואה נאותים לאירועים וירידים המתייחסים בין השאר גם לפריט רישוי זה. 

2. תנאי משרד הבריאות מתייחסים  לירידים ואירועים תחת כיפת השמיים עם/בלי מכירת/הכנת/הגשת מזון וגם לעניין זה, בתוך מבנים.

3. יש לבדוק עדכניות תנאי משרד הבריאות .

4. משטרת ישראל פרסמה ב- 17.8.19 את דרישותיה /מפרט מטעמה לפריט רישוי זה. יש לבדוק עדכניות. 

5. כבאות והצלה פרסמו את דרישותיהם/תנאים לפריט רישוי זה.יש לבדוק עדכניות. 

 

ב. דרישות המועצה :- 

 

1. יודגש כי רישיון עסק לעריכת אירוע תחת כיפת השמיים, אינו מקנה היתר לרוכלות מכל סוג שהוא, למכירת מזון,משקאות, הפעלת מתקני שעשוע כולל מתנפחים ומהויות עיסוק נוספים הטעונות רישוי עסק נפרד. יש לפנות למחלקת רישוי עסקים ולפרט את כל הפעילויות /עיסוקים בתחום העסק. מחלקת רישוי עסקים תבחן הצורך ברישיון עסק נוסף לאותם פעילויות/עיסוקים. 

2. איגוד ערים לאיכות הסביבה אשקלון ידרוש  הכנת חוות דעת אקוסטית כולל אמצעים נדרשים, למניעת רעש בלתי סביר מחוץ לתחום העסק.

3. על העסק לעמוד בכל הנדרש בנושאי נגישות, נגישות מבנים,תשתיות סביבה ושירות.

4. על העסק לעמוד בכל הנדרש על פי כל דין,בנושאי בטיחות .

5. על העסק להסדיר מול תאגיד המים  הביוב את נושא אספקת המים וסילוק השפכים.יודגש כי אם הפתרון לסילוק השפכים אינו חיבור למערכת הביוב הציבורית,אזי יש לקבל גם את אישור משרד הבריאות  לעניין זה.

6.  יש לתאם מול מחלקת תברואה את הסדרי איסוף ופינוי האשפה. 

7. יש לתאם מול הוועדה המרחבית את הסדרי תנועה וחניה.

 

7.7 ו' דיסקוטק


א. נותני אישור:

משטרה, כבאות והצלה. לפריט זה לא פורסם מפרט אחיד ( למועד כתיבת מסמך זה).


1. מצאנו לנכון להבהיר את הנקודות הבאות:-

    א. קיים הבדל מהותי בין אולמות וגני אירועים לבין דיסקוטק. מדובר בשני פרמטרים עיקריים:-

האחד- עמידה בדרישות לקיים דרכי יציאה מהמבנה, לפי מספר האנשים המשתמשים בעסק ( תפוסה למ"ר).יש הבדל בין אולם לאירועים/שמחות המכיל בעיקרו שולחנות וכסאות ובחלקו קיימת רחבת ריקודים, לבין אולם לדיסקוטק אשר נועד בעיקרו לשמש כרחבת ריקודים. הדרישות לקיים דרכי יציאה נקבעו בתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר,תנאיו ואגרות),תש"ל 1970,לפיכך מקדמי התפוסה למקום המשמש כדיסקוטק משקפים צפיפות גבוהה יותר וכפועל יוצא מכך, נקבעו דרישות כבאות והצלה ומשטרה.

 השני- רמת הרעש המותרת בכל אחד מסוגי העסקים. על פי התקנות ,מותרת רמת רעש בדיסקוטק הגבוהה מרמת הרעש המותרת באולם שמחות/גן אירועים לרבות הבדל באמצעים הנדרשים, מכשור מגביל קול וכיוצא בזה. ראו  פירוט בתקנות רישוי עסקים (התקן מד רעש בדיסקוטק) ,התשע"ד- 2014.  

   ב. לפיכך,עסק שקיבל רישיון לניהול אולם  שמחות או גן אירועים,אינו עומד בדרישות גורמי הרישוי הנדרשים לעסק מסוג דיסקוטק ועל העסק להגיש בקשה לרישיון נוסף ( זמני) לקיום אירוע מסוג מסיבה שבה המשתתפים אינם יושבים סביב שולחנות וכסאות אלא רובו של העסק הופך לרחבת ריקודים. לעיסוק נוסף זה,במידה ויאושר על ידי גורמי הרישוי,יינתנו דרישות בהתאם.  

   ג. על פי פסיקה,אדם המארגן באופן חד פעמי מסיבה רבת משתתפים ( פחות מ-500 משתתפים), לא ייחשב כמנהל עסק של דיסקוטק,אולם עליו לעמוד בכל דרישות החוק/תקנות/על פי כל דין וכל דרישות גורמי הרישוי לרבות חוק הבטיחות במקומות ציבוריים ועוד. 

   ד.עסק מסוג בר שיש בו רחבת ריקודים  ששיטחה עולה על מחצית משטח העסק המשמש את קהל המבלים במקום,יוגדר כדיסקוטק. 

2. משטרת ישראל פרסמה את דרישותיה והנחיותיה לפריט רישוי זה. יש לבדוק מול המשטרה את דרישותיה העדכניות.

3. כבאות והצלה פרסמה את דרישותיה והנחיותיה לפריט רישוי זה יש לבדוק מולם את עדכניות הדרישות. 

 

ב. דרישות המועצה:-

1. ינקטו כל האמצעים למניעת מפגעים מחוץ לכותלי העסק.

2. יוכן ויוגש  לאיגוד ערים לאיכות הסביבה אשקלון , דו"ח וחוו"ד אקוסטית הכולל פתרונות  ואמצעים נדרשים על מנת שלא ישמע כלל רעש מוזיקה ומערכות הגברה מחוץ לכותלי העסק ועמידה מלאה בדרישות תקנות רישוי עסקים ( התקן מד רעש בדיסקוטק), התשע"ד- 1974.

3. על העסק להתקין מבואה אקוסטית בכל פתח כניסה ויציאה בעסק. חל איסור מוחלט על השמעת מוזיקה והפעלת מערכותהגברה מחוץ לכותלי העסק  הסגורים,במקומות פתוחים, תחת כיפת השמיים בחצרות, גגות וכיוצא בזה. 

4. לא יאושר עסק מסוג דיסקוטק בבית מגורים ובאזור מגורים.יש לבדוק מול מחלקת רישוי עסקים במועצה את האפשרות לקיום עסק מסוג  זה במקום המבוקש. 

5. יש להסדיר מול הוועדה המרחבית  את הסדרי התנועה והחניה .

6.  יש לתאם מול מחלקת תברואה את הסדרי איסוף ופינוי האשפה.

7. במידה ובעסק יש  הכנת  מזון ,יבחן איגוד הערים את הצורך בנקיטת אמצעים למניעת זיהום אויר מחוץ לכותלי העסק, לרבות מערכות נידוף,מסננים, מפוח וארובה. 

8. יש להסדיר מול תאגיד המים את נושאי מים ושפכים.

9. יש לבדוק מול מחלקת רישוי עסקים את שעות הפעילות המותרות  במקום המבוקש לעסק.     

                       10. על העסק לעמוד בכל הנדרש בנושאי נגישות, נגישות מבנים,תשתיות סביבה ושירות.

 

7.7 ז' יריד או תערוכה שלא במבנה של קבע

א. נותני אישור:-

משטרה, כבאות והצלה.לפריט זה לא פורסם מפרט אחיד ( למועד כתיבת מסמך זה).

1. משטרת ישראל פרסמה את דרישותיה,הנחיותיה ותנאיה לקבלת רישיון לפריט רישוי זה. מומלץ לפנות למשטרה לעדכניות הדרישות.

2. כבאות והצלה פרסמה את דרישותיה והנחיותיה לפריט רישוי זה. מומלץ לפנות לכבאות והצלה לעדכניות הדרישות. 

 

ב. דרישות המועצה:- 

1. ינקטו כל האמצעים למניעת מפגעים מחוץ לכותלי העסק.

2. יוכן ויוגש לאיגוד ערים לאיכות הסביבה אשקלון, דו"ח וחוו"ד אקוסטית הכולל פתרונות ואמצעים נדרשים על מנת שלא ישמע כלל רעש מוזיקה ומערכות הגברה מחוץ לתחום העסק.

3. יש להסדיר מול הוועדה המרחבית את הסדרי התנועה והחניה .

4. יש לתאם מול מחלקת תברואה את הסדרי איסוף ופינוי האשפה. 

5. יש לתאם מול תאגיד המים את דרישותיהם בנושאי מים, שירותים ושפכים.

6. על העסק לעמוד בכל הנדרש בנושאי נגישות, נגישות מבנים,תשתיות סביבה ושירות.

 

7.7 י'  יריד מזון

 

א. נותני אישור:-

משטרה (לידיעה), משרד הבריאות, כבאות והצלה. לפריט זה לא פורסם מפרט אחיד ( למועד כתיבת מסמך זה).

    על העסק חלות בין השאר תקנות רישוי עסקים( תנאי תברואה נאותים ברוכלות מזון) התשל"ד-1973,תקנות בריאות העם לעניין זה, הנחיות ודרישות משרד הבריאות,משטרה וכל הדרישות  על פי כל דין. 

 

ב. דרישות המועצה:-           

1. מצאנו לנכון להבהיר כדלקמן:-

 א. יריד מזון מתקיים בדרך כלל לקראת סופי שבוע או בימים אחרים שאינם רציפים, או באירועים מיוחדים.

 ב. יריד מזון פועל בדרך כלל בשצ"פ יישובי, במתחמי קניות,מרכזים מסחריים, תחת כיפת השמיים  ובכל מקום בתחום המועצה על פי קביעתה וכיוצא בזה. 

 ג. דוכני המכירה הינם ניידים אשר יפורקו עם תום יום המסחר או בתום תקופת היריד. 

ד. ליריד המזון תהיה הנהלה מרכזית האחראית לניהולו התקין.
ה. הגורם המפעיל יהיה אחראי להוצאת רישיון העסק ליריד והפעלתו בהתאם לתנאי אותו רישיון .
ו.  בבקשה לרישיון יש לפרט את מספר הדוכנים וסוג המזון שיימכר בהם.

ז. יש להדגיש כי יריד מזון הינו מכלול של דוכנים שאילו כל אחד מהם היה מופעל בנפרד,היה עליו להוציא באופן פרטני רישיון לרוכלות. לפיכך רשות הרישוי יכולה להפעיל את שיקול דעתה על פי סעיף 2 א.(א) לחוק רישוי עסקים, גם ליריד מזון ולאסור קיום יריד במקומות מסוימים, להגביל את מספר הדוכנים, לאסור סוגים מסוימים של ממכר מזון ועוד, הכל כמפורט בחוק.

2. יינקטו כל האמצעים למניעת מפגעים מחוץ לכותלי העסק.

3. לא ישמע כלל רעש מוזיקה ומערכות הגברה מחוץ לכותלי/תחום  העסק.

4. יש להסדיר מול הוועדה המרחבית את הסדרי התנועה והחניה .

5.  יש לתאם מול מחלקת תברואה את הסדרי איסוף ופינוי האשפה.

6. לגבי עסקי המזון, איגוד ערים לאיכות הסביבה אשקלון יבחן את הצורך בנקיטת אמצעים למניעת זיהום אויר מחוץ לתחום  העסק. 

7. יש לתאם מול ווטרינר המועצה את התנאים והדרישות לעסק. 

8. יש לתאם מול תאגיד המים והביוב את אספקת המים, ביוב ושירותים כשהיריד מבקש לפעול תחת כיפת השמיים. 

 

7.7  יא'  אצטדיון, אולם ספורט שמספר המושבים הקבועים בו הוא עד 500, למעט אולם במוסד חינוכי המשמש את המוסד בלבד ואצטדיון או אולם ספורט לעריכת פעילות ספורט ללא קהל

 

א. נותני אישור:

משטרה, כבאות והצלה.לפריט זה לא פורסם מפרט אחיד (נכון למועד כתיבת מסמך זה).

1. על העסק לעמוד בין השאר בחוק הבטיחות במקומות ציבוריים ותקנותיו, חוק איסור אלימות  בספורט, חוק הספורט  תשס"ח - 1988,הנחיות  וחוזרי משרד החינוך, הנחיות ודרישות המשטרה לעסק מסוג זה, הנחיות ודרישות כבאות והצלה וכל הנדרש על פי כל דין.  

2. יודגש כי להפעלת קיוסק, מזנון, בית אוכל, מסעדה וכדומה בעסק, יש צורך ברישיונות עסק נוספים לאותם פריטים. 

 

ב. דרישות המועצה :- 

1. ינקטו כל האמצעים למניעת מפגעים ומטרדים מחוץ לכותלי העסק.

2. יוכן ויוגש לאיגוד ערים לאיכות הסביבה אשקלון דו"ח וחוו"ד אקוסטית הכולל פתרונות ואמצעים נדרשים על מנת שלא ישמע כלל רעש מוזיקה ומערכות הגברה מחוץ לכותלי העסק.

3. יש להסדיר מול הוועדה המרחבית  את הסדרי התנועה והחניה .

4. יש לתאם מול מחלקת תברואה  את הסדרי  איסוף ופינוי האשפה.

5. במידה ויופעלו בעסק  עסקי מזון ,יבחן איגוד הערים את הצורך בנקיטת אמצעים למניעת זיהום אויר מחוץ לכותלי העסק.

6. יש להסדיר מול תאגיד המים את נושאי מים ושפכים. 7.8 קייטנות


7.8  א'  קייטנה

א. נותני אישור:-

משרד הבריאות, כבאות והצלה. לפריט זה לא פורסם מפרט אחיד( למועד כתיבת מסמך זה). פורסמה טיוטת מפרט אחיד של של משטרת ישראל להערות ציבור .

1. על פי הגדרת משרד החינוך,( נכון למועד כתיבת מסמך זה),הפעילות תחשב כקייטנה אם הקבוצה מונה 11 ילדים לפחות. 

2. בנוסף " לנותני האישור", חובה על פי סעיף 2 ג' לחוק רישוי עסקים ,לקבל בין השאר את אישור משרד החינוך לכל סוג של קייטנה,גם אם הקייטנה פטורה מרישיון עסק.

3. על העסק חלים בין השאר: חוק הקייטנות(רישוי ופיקוח),תשנ"ד-1994 ותקנותיו, תקנות רישוי עסקים( תנאים תברואיים לקייטנות ומחנות נופש),התשל"ו-1975,הנחיות ודרישות משרד החינוך,הנחיות ודרישות המשטרה וכבאות והצלה,חוק למניעת העסקה של עבריני מין במוסדות מסוימים,תשס"א-2001  ועל פי כל דין. 

4. על פי תקנות הקייטנות (קייטנה פטורה מרישיון), תשע"ב-2011, יש סוגי קייטנות הפטורות  מרישיון עסק. בקשה לפטור כמפורט בתקנות, יש להגיש למשרד החינוך .מודגש כי על קייטנה פטורה מרישיון ,חלים כל החוקים, תקנות, תקנים, הנחיות, דרישות גורמי הרישוי השונים.

 

ב. דרישות המועצה :- 

1. בנוסף לדרישות משרד החינוך,יש לפנות למחלקת הביטחון לקבלת הנחיותיהם ודרישותיהם ( על פי סוג ומהות הקייטנה).

2. יש להסדיר מול מחלקת התברואה את נושא איסוף ופינוי האשפה מהעסק.

3. יש להסדיר מול  תאגיד המים את הנחיותיהם ודרישותיהם לנושאי אספקת מים וביוב במיוחד אם הקייטנה מתנהלת תחת כיפת השמיים.

4. יש להסדיר מול הוועדה המרחבית את הסדרי התנועה לקייטנה ונושא החניה על פי הצורך. 

 

7.8 ב' מחנה נוער

א. נותני אישור:

משטרה ( לידיעה), משרד הבריאות, כבאות והצלה. לפריט זה לא פורסם מפרט אחיד( למועד כתיבת מסמך זה). 

1. יש לעמוד בין השאר בנקבע, בחוק הקייטנות (רישוי ופיקוח), התש"ן 1990, בתקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים לקייטנות ומחנות נופש), תשל"ו 1975 ועל פי כל דין.

2. יש לעמוד בדרישות והנחיות משטרת ישראל, המפורסמות מעת לעת.

3. יש לעמוד בדרישות והנחיות משרד הבריאות,המפורסמות מעת לעת.

4. יש לעמוד בדרישות והנחיות משרד החינוך,המפורסמות מעת לעת.   

 

ב. דרישות המועצה :- 

1. בשל מורכבות סוגי הפעילות /עיסוקים במחנה נוער, יש לפרט בבקשה לרישיון בין השאר, את מקום ואופן פעילות המחנה, לרבות מספר המשתתפים, שעות הפעילות, מקור ואופן העיסוק במזון (תפריט, הכנה, מקום ההכנה, הובלה, סידורי החזקה והגשה, וכיוצא בזה), קיום  טיולים, בילוי, שחיה/בריכה, סידורי/מקום לינה כולל בשטח, מתקני משחקים/שעשועים , מתקנים מתנפחים וכיוצא בזה, על מנת שמחלקת רישוי עסקים תקבע את פריטי הרישוי הנוספים הנדרשים והפנייתם לגורמי רישוי חיצוניים ופנימיים ככל שיידרש.

2. יש לפנות למחלקת הביטחון לקבלת הנחיותיהם ודרישותיהם ( על פי סוג ומהות המחנה).

3. יש להסדיר מול מחלקת התברואה את נושא איסוף ופינוי האשפה מהעסק.

4. יש להסדיר מול תאגיד המים את הנחיותיהם ודרישותיהם לנושאי אספקת מים וביוב במיוחד אם המחנה  מתנהל תחת כיפת השמיים.

5. יש להסדיר מול הוועדה המרחבית  את הסדרי התנועה למחנה ונושא החניה על פי הצורך.

6. איגוד ערים לאיכות הסביבה אשקלון  יקבע ככל שיידרש,את הדרישות והתנאים למניעת רעש וזיהום אוויר בלתי סביר במחנה וסביבתו. 

                   

7.9 אולם או גן לשמחות ולאירועים,שעיקר עיסוקו הוא קיום אירועים, לרבות הגשת  משקאות משכרים לצריכה  במקום ההגשה

 

א. נותני אישור:-

משטרה ,משרד הבריאות, כבאות והצלה.לפריט זה לא פורסם מפרט אחיד (נכון למועד כתיבת מסמך זה). 

    על העסק חלים, בין השאר, הנחיות ודרישות נותני האישור,תקנות רישוי עסקים ( התקן מד-רעש באולם שמחות ובגן אירועים),התשס"ו-  2006 ועל פי כל דין.  

 

ב. דרישות המועצה :-

1. על העסק להפנות אקוסטיקאי מטעם העסק לאיגוד ערים לאיכות הסביבה אשקלון לקבלת הנחיות ודרישות מקדמיות להכנת חוות דעת אקוסטית. לא תאושר חוות דעת אקוסטית מבלי שניתנו ההנחיות המקדמיות.

2. יש להכין ולהעביר לאיגוד חוות דעת אקוסטית הכוללת בין השאר התייחסות לנושאים הבאים :-
  א. פירוט של סוג, ימים ושעות הפעילות בעסק.
  ב. תיאור מבנה העסק כולל מבואה אקוסטית והסביבה על גבי תכנית העסק וציון באם יש מגורים בבניין העסק או בצמידות אליו.
  ג. סימון על גבי תכנית העסק של  סוג ומיקום הרמקולים ומערכת ההגברה.
  ד. מפלסי קול של מוסיקה שנמדדו בזמן הפעילות בתוך העסק ומחוץ לכותלי העסק.
  ה.התייחסות לכל המערכות המכניות השייכות לעסק לרבות מזגני אויר הגורמות לרעש מחוץ כותלי העסק.
  ו. המלצות למניעת רעש לסביבה.

3. יש להתקין התקן מד רעש ומגביל קול על מערכת ההגברה עפ"י העוצמה שתיקבע ע"י האקוסטיקאי, כך שהעסק יעמוד בנדרש  בתקנות רישוי עסקים (התקן מד רעש באולם שמחות ובגן אירועים), התשס"ו – 2006 .

4. יש להתקין מבואה אקוסטית פנימית בכניסה לעסק למניעת "בריחת" רעש מוסיקה ומערכות הגברה בעת כניסת/יציאת אנשים.הנחיות להקמת המבואה יימסרו על ידי האיגוד. 

5. כל הדרישות שלעי"ל הינן על מנת לעמוד בקריטריון הבסיסי שלא ישמע כלל רעש מוסיקה ומערכות הגברה מחוץ לכותלי העסק בכל מצב או בשעות הפעילות. 

6. להתקין בעסק את המתקנים/אמצעים הבאים למניעת זיהום אויר:
  א. להתקין מעל כל עמדות הבישול, הטיגון, האפייה  והצלייה אשר בעסק,מנדף עם עוצרי שומנים בתוכו.
  ב. לחבר את המנדף למערכת טיפול וסינון ריחות הכוללת :- מסנני שומנים מיקרוניים  40% ו- 60%, מסנן עשן מסוג משקע אלקטרוסטאטי, מסנני ריחות מסוג פחם פעיל  (17.5 ק"ג פחם לכל 1000 מק"ש אויר מטופל), מפוח יניקה שקט ומוגן מרעידות.

7. חיבור המערכת לארובה עד לגובה 2 מ' מעל גג הבניין הגבוה באזור ברדיוס של 50 מ' מהעסק. במקרים חריגים ומיוחדים האיגוד  ישקול אפשרות להתיר בניית הארובה ברדיוס קטן יותר.

8. לתשומת לב- לבניית ארובה חיצונית לבניין, נידרש היתר בניה כחוק.

9. יש להעביר לאיגוד מפרט טכני מלא לאישור טרם ביצוע העבודה.

10. יש להעביר לאיגוד העתק מחוזה התחזוקה שנחתם עם החברה המתקינה.

11. יש לפנות למחלקת התברואה לקבלת הנחיות ודרישות לנושא אשפה ופסולת למיחזור. 

12. יש להסדיר מול הוועדה המרחבית  את נושאי תנועה וחניה של העסק. 

13. יש לפנות לתאגיד המים לקבלת הנחיותיהם למז"ח, אספקת מים וסילוק השפכים מהעסק לרבות הפרדת וסילוק השומנים ופינוי שמן משומש מהעסק.