תוכן עניינים:

6.1 - אחסנה 

6.2 - חנות ששטח המכירה בה הוא 800 מ"ר לפחות

6.7 פרחים,צמחי נוי,זרעים,שתילים- מקום למכירתם ששטחו מעל 300 מ"ר

6.9 רוכלות

 

6.1 - אחסנה -מקום המיועד לאחסנה שאינו טעון רישוי לפי פריט אחר בתוספת זו ששטחו 50 מ"ר ומעלה בין מקורה ובין שאינו מקורה , למעט מחסן הצמוד לחנות מכירה קמעונאית שעיקר תכליתו לשרת אותה

 

א. נותני אישור:

כבאות והצלה.לפריט זה  פורסם מפרט אחיד.
 

ב. דרישות המועצה :

1. ינקטו כל האמצעים למניעת רעש וזיהום אויר מחוץ לכותלי העסק.

2. יש לתאם מול הוועדה המרחבית את דרישותיהם/הנחיותיהם לנושאי פריקה וטעינה ככל שיידרש.

3. תשומת ליבכם כי כל מחסן מזון ללא קשר לגודלו, טעון רישוי לפי פריט 4.6 ג' (אחסנת מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם).  

 

6.2 - חנות ששטח המכירה בה הוא 800 מ"ר לפחות

א. נותני אישור:

משטרה, כבאות והצלה. לפריט זה פורסם מפרט אחיד. 

  1. העסק הינו גדול שבו יש קהל רב והתקהלות והיבטי בטיחות והיבטי אש רבים. מומלץ מאד לפני קבלת החלטה על הקמת עסק כאמור, לבדוק מול המשטרה וכבאות והצלה,את דרישותיהם.

  1. תשומת ליבכם כי חנויות ששטחן פחות מ-800 מ"ר הנמצאות בקניון שאין בו חברת ניהול, חייבות בכל זאת ברישיון עסק. יש לפנות למחלקת רישוי במועצה לקבלת מידע לעניין זה. 

 

ב. דרישות המועצה :

  1. יינקטו כל האמצעים למניעת רעש וזיהום אויר מחוץ לכותלי העסק. במידה ובעסק מופעלות מערכות מכניות רועשות לרבות מערכות קירור, העסק יידרש על פי הצורך,להגיש  דו"ח אקוסטי לאיגוד ערים לאיכות הסביבה אשקלון.

  2. יש לתאם מול הוועדה המרחבית  את דרישותיהם/הנחיותיהם לנושאי חניה, פריקה וטעינה ככל שיידרש.

  1. יש לתאם מול מחלקת התברואה את הנחיותיהם ודרישותיהם למכלי איסוף אשפה ופסולת למיחזור ופינויה. 


6.7 פרחים,צמחי נוי,זרעים,שתילים- מקום למכירתם ששטחו מעל 300 מ"ר

 

א. נותני אישור:

  כבאות והצלה.לפריט זה לא פורסם מפרט אחיד (למועד כתיבת מסמך זה).  

    בנוסף לנדרש על פי כל דין, יש לעמוד בדרישות/הנחיות /נהלים/ פיקוח ובקרה של משרד החקלאות ופיתוח הכפר השירותים להגנת הצומח תקנות הזרעים( גידול שתילים ומכירתם) התשכ"ד -1964, תקנות גידול שתילי גפן ומכירתם ועוד. 

ב. דרישות המועצה :

1.  יינקטו כל האמצעים הנדרשים למניעת רעש וזיהום אויר מחוץ לכותלי העסק. 

2.  איגוד ערים לאיכות הסביבה אשקלון יבחן מתן דרישות/תנאים למניעת זיהום קרקע ומים בדגש על שימוש בחומרי הדברה/דשנים, טיפול וסילוק שאריות/פסולת/אריזות של חומרים מסוכנים . 

3.  יש להסדיר מול תאגיד המים והביוב את הסדרי הטיפול ופינוי השפכים/ שאריות /ניקוז מי ההשקייה מהעסק.

4. יש להסדיר מול מחלקת התברואה את פינוי האשפה/ פסולת מהעסק. 

 

6.9 רוכלות

6.9 א' רוכלות מזון 

א.  נותני אישור:

משרד הבריאות, כבאות והצלה. לפריט זה פורסם מפרט אחיד.

ב. דרישות המועצה  : 

1. לעיסוק ברוכלות ברחבי המועצה יש להגיש בקשה לרישיון עסק כמפורט בחוק עזר לשער הנגב (שמירה על איכות הסביבה),התש"ף-2020 

2. בעד הגשת הבקשה ובעד חידוש רישיון רוכלות תשולם לקופת המועצה אגרה כנקבע בחוק העזר. 

3. ככל שיאושר, יינתן רישיון רוכלות ותנאיו רק לתושבי המועצה.

4. לאדם שאינו תושב המועצה,יינתן רישיון רוכלות  ותנאיו ,ככל שיאושר,בתנאי שאין בתחום המועצה עסק כמבוקש,או על פי בקשת מוסד   כלשהוא להפעיל עסק מסוג זה רק בתחום המוסד.      

5. בקשה לקבלת רישיון רוכלות המוגבלת בזמן ובמרחב (לפני חגים מרכזיים,אירועים יישוביים או מוסדיים) תוגש לפחות 30 ימים טרם האירוע.

6. הבקשה לרישיון תוגש למחלקת רישוי עסקים שתקבע את התנאים, המגבלות והדרישות לרישיון.