תוכן עניינים:

5.1 אשפה ופסולת , למעט פסולת חומרים מסוכנים

5.2 ב' - מי שתייה -  מיתקן לטיפול בהם ; לעניין זה, "טיפול"- למעט התפלה וחיטוי.

5.3 שפכים וקולחין

 

 

5.1 א'- תחנת מעבר ומיון

א. נותני אישור:

המשרד להגנת הסביבה, כבאות והצלה. לפריט זה פורסמה (למועד כתיבת מסמך זה) טיוטת מפרט אחיד להערות הציבור. 

1. לעסק מסוג זה נדרשים אישורים והיתרים מיוחדים במינם משום אופיו של העסק יש לבדוק ולבחון מול הרשויות לגבי מיקום העסק ,גודלו ואופן תפעולו.

2. על העסק חלים בין השאר החוקים והתקנות הרלוונטיים לתחום עיסוק זה לרבות :תקנות למניעת מפגעים( מניעת רעש) ,התשנ"ג-1992, תקנות למניעת מפגעים( רעש בלתי סביר), התש"ן-1990, תקנות למניעת מפגעים(איכות אויר), התשנ"ב-1992,תקנות למניעת מפגעים (מניעת זיהום אויר וריח בלתי סבירים מאתרים לסילוק פסולת) התש"ן-1990,תקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים), התשנ"א -1990, תקנות בריאות העם (טיפול בפסולת במוסדות רפואיים),התשנ"ז-1997,תקנות רישוי עסקים (תחנת מעבר לפסולת),התשנ"ח-1998, חוק המים, התשי"ט-1959. 

ב. דרישות המועצה :

1.  חל איסור להקים עסק מסוג זה באזורי המגורים ברחבי המועצה .

2.  טרם הקמת עסק מסוג זה יש לקבל חוו"ד  מהוועדה המקומית לתכנון ובניה, מאיגוד ערים לאיכות הסביבה אשקלון והנחיות ממחלקת רישוי  עסקים, באשר לאפשרות להפעיל עסק מסוג זה במקום המבוקש. 

3. לסוגים מסוימים של עסק כאמור יידרש ,על פי העניין,הקמת מבנה סגור מכל צדדיו ועבריו ונקיטת כל האמצעים למניעת רעש וזיהום אויר מחוץ למבנה. 

4. יידרש הקמת גידור היקפי אטום  בגובה של 2 מטר לפחות מסביב לשטח העסק.
5. יידרש התקנת שילוט  חיצוני ,שבו יפורט שם בעל העסק,מענו מספר הטלפון שבאמצעותו ניתן להשיגו במשך כל שעות היממה ואיסור הכנסת חומרים האסורים לכניסה לעסק. 

6. יינקטו כל האמצעים הנדרשים למניעת פיזור מזהמים לרבות אבק ותשטיפים וגרימת מטרדים, מחוץ לשטח העסק.

7. בעל העסק יוודא ניקוי שטח תחנת המעבר והמיון מלכלוך ושאריות פסולת, אחת ליום לפחות בסוף יום העבודה.

8. בעל העסק ו/או מי מטעמו ,לא יבעיר פסולת בעסק וינקוט בכל האמצעים למניעת הבערת פסולת בעסק ובסמוך לגדרות העסק מחוץ לעסק.
9. גובה ערמות הפסולת בעסק ,לא יעלה בכל עת על גובה הגדר ההיקפית של העסק. 

10. כלי הרכב המובילים פסולת אל העסק ומהעסק,יהיו מכוסים כך שימנע פיזור הפסולת ונזילת תשטיפים מהם ,כולל בשטח העסק.
11. בעל העסק יגיש למחלקת רישוי עסקים ולאיגוד ערים,תכנית הפעלה לביצוע מיון והפרדת הפסולת למרכיביה בתחנת המעבר תוך פירוט בין השאר של מקורות הפסולת,סוגי הפסולת, אופן ההפרדה והמיון, פירוט המתקנים השונים והטכנולוגיה בשימוש, כמות הפסולת המופרדת לכל סוג, אופן האחסון של החומרים המופרדים,יעדי הפינוי של סוגי הפסולת השונים וכל נתון אחר שיידרש לעניין זה על ידי המועצה. 
12. בסוף כל יום עבודה תסולק כל הפסולת משטח העסק ליעדים שנקבעו, אלא אם כן הפסולת מויינה למרכיבים שנועדו למיחזור או לשימוש חוזר.
13. יש לתאם מול תאגיד המים את התנאים והדרישות להזרמת השפכים למערכת הביוב הציבורית.
14. יש לתאם מול מחלקת ההנדסה את הסדרי תנועת כלי הרכב מובילי הפסולת אל ומהעסק. 

5.2 ב' - מי שתייה -  מיתקן לטיפול בהם ; לעניין זה, "טיפול"- למעט התפלה וחיטוי.

 

א. נותני אישור :

משרד הבריאות, כבאות והצלה.לפריט זה לא פורסם מפרט אחיד( למועד  כתיבת מסמך זה). 

 1. הפעלת עסק לפי הפריט האמור,הינה מורכבת  מאד ודורשת היתרים מיוחדים מרשויות המדינה כולל מיקום ואישורים מהוועדה המקומית לתכנון ובניה .
 2. על העסק חלים בין השאר חוק המים- התשי"ט- 1959, חוק תאגידי מים וביוב, תשס"א-2001, חוק הפיקוח על קידוחי מים,תשט"ו-1955, חוק הרשויות המקומיות, (ביוב)-התשכ"ב-1982, חוק בריאות העם ותקנותיו לעניין זה, תקנות בריאות העם( איכותם התברואית של מי שתיה ומתקני מי שתייה) התשע"ג-2013, הנחיות משרד הבריאות לטיפול וניטור מתקן טיפול מי שתייה-אפריל 2017 ,הנחיות רשות המים, תנאי מסגרת של המשרד להגנת הסביבה,תקנות המים השונות לעניין מניעת זיהום מים ועוד. 

 

ב. דרישות המועצה :

  1. טרם הקמת עסק מסוג זה יש לקבל חו"ד מהוועדה המקומית לתכנון ובניה,מאיגוד ערים לאיכות הסביבה אשקלון  והנחיות ממחלקת רישוי עסקים, באשר לאפשרות להפעיל עסק  מסוג זה במקום המבוקש.

  2. ינקטו כל האמצעים למניעת רעש מחוץ לכותלי העסק. לפי דרישה של האיגוד,יוכן ויוגש על ידי /מטעם העסק חוו"ד/דו"ח אקוסטי המתייחס לכלל מקורות הרעש בעסק.

 3. על העסק חלים מרחקי בטיחות והפרדה  שימושים רגישים. יש לפנות לאיגוד ערים לאיכות הסביבה  ולתאגיד המים לבירור המרחקים הנדרשים.    

    

5.3 שפכים וקולחין

 

5.3 ג'- הובלתם במכליות

א. נותני אישור:

 משרד הגנת הסביבה ( לידיעה) משרד הבריאות ( לידיעה). לפריט זה פורסם מפרט אחיד.

1. המשרד להגנת הסביבה על פי שיקוליו, רשאי לתת דרישות והנחיות כמפורט במפרט האחיד שפורסם.
2. משרד הבריאות על פי שיקוליו, רשאי לתת דרישות והנחיות כמפורט במפרט האחיד שפורסם.
3. בין השאר,על העסק לעמוד בנדרש בחוק חומרים מסוכנים, התשנ"ג-1993, תקנות המים (מניעת זיהום מים)בורות ספיגה ובורות רקב), התשנ"ב- 1992,תקנות רישוי עסקים(סילוק פסולת חומרים מסוכנים),התשנ"א-1990, פקודת בריאות העם-1940,תקנות בריאות העם (התקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרת),התשנ"ב-1992,תקנות בריאות העם( תקני איכות מי קולחין וכללים לטיהור שפכים), התש"ע- 2010, חוק שירותי הובלה ועל פי כל דין .
4. תשומת ליבכם  ובנוסף על פי כל דין :- 

5. בעלים של משאית/משאיות לשאיבת/הובלת שפכים וקולחין ,המתגורר בתחום המועצה,הפועל באופן עצמאי ואינו קשור למשרד כלשהוא, את המשאית/משאיות הוא מחנה בחניון ציבורי למשאיות, את העבודה מספקים לו לקוחות שונים לפי הזמנה נקודתית ובפניה ישירה לטלפון הנייד שלו, לבעל המשאית/משאיות אין משרד בתחום העיר,חייב בהוצאת רישיון עסק לפי פריט זה. 

6. על בעל המשאית/משאיות להצטייד גם ברישיון מוביל על פי חוק שירותי הובלה.

7. כתובת העסק- כתובתו הפרטית של בעל המשאית.

8. בעל המשאית/משאיות אינו נדרש להגיש תכניות כלשהן של העסק שכן מדובר ברכב נייד. 

9. בקשה לרישיון העסק תוגש ביחד עם נספח הכולל את רשימת כל כלי הרכב הנכללים בעסק במועד הבקשה לקבלת הרישיון ואין צורך לבקש רישיון ביחס לכל כלי רכב בנפרד .

10. הרישיון יינתן ביחס לכל כלי הרכב הקיימים בצי הרכב של מבקש הרישיון. 

11. העתק רישיון העסק כולל רשימת כלי הרכב ,יימצא בכל אחד מכלי הרכב הנכללים ברישיון. 

12. במקרה של החלפת כלי רכב, יש לפנות למחלקת רישוי עסקים במועצה לעדכן את רשימת כלי הרכב הנכללים ברישיון.   

13. לא נדרש אישור שימוש חורג לדירת המגורים,שכן העסק נייד וביתו הפרטי של בעל המשאית הינו כתובת למשלוח הודעות בלבד. 

14. לכלי רכב המובילים שפכים/קולחין מחוץ לתחום המועצה אל תחום המועצה,יינתן רישיון עסק על ידי רשות הרישוי ביישוב שבו ממוקם ופועל משרד העסק. 

 

ב. דרישות המועצה  :

     1. ינקטו כל האמצעים למניעת רעש  בלתי סביר וזיהום אוויר מפעילות כלי הרכב של ההובלה כלל קביעת שעות הפעילות,על פי דרישה של איגוד ערים לאיכות הסביבה אשקלון..

    2. יש לתאם מול הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה  את הסדרי ומיקום חניית כלי הרכב .