תוכן עניינים:

4.1 ביצים

4.2 בית אוכל -מקום הכנה או הגשה של מזון לצריכה במקום או מחוצה לו ,למעט עסק כמפורט בפריט 4.6 

4.4 בשר בהמות , עופות, דגים, בעלי חיים החיים במים  או חלקיהם (גולמי)

4.6 מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם

4.7  מזון לרבות משקאות- מכירתו 

8 .4  משקאות משכרים- פאב ,בר, מסבאה וכל עסק שעיקר פעילותו הגשתם לצורך צריכה במקום ההגשה

 

 

4.1 ביצים

4.1 א' ריכוזן, מיונן ואחסונן בתחנת מיון


 א. נותני אישור :

משרד החקלאות,כבאות והצלה. לפריט זה לא פורסם ( למועד כתיבת מסמך זה), מפרט אחיד.

1. יש לעמוד בדרישות והנחיות משרד החקלאות ופיתוח הכפר,המפורסמות מעת לעת לעניין זה.

2. יש לעמוד בדרישות והנחיות כבאות והצלה המפורסמות מעת לעת לעניין זה.

3. יש לעמוד בנקבע בתקנות רישוי עסקים ( תחנת מיון לביצי מאכל) התשנ"ה-1994 ובתקנות משקי עופות. 

 

ב. דרישות המועצה: 

     1. יש לעמוד בדרישות ובהנחיות ווטרינר המועצה שיינתנו בהליך הרישוי. 

    2. יש לתאם עם מחלקת התברואה את הסדרי פינוי הפסולת מהעסק. 

    3. יינקטו כל האמצעים למניעת זיהום קרקע ומים וכן רעש וזיהום אוויר  מחוץ לכותלי העסק. 

 

4.1 ג' מדגרה


 א. נותני אישור :

משרד העבודה(לידיעה),משרד החקלאות,כבאות והצלה. לפריט זה לא פורסם ( למועד כתיבת מסמך זה), מפרט אחיד.

     פורסמה טיוטת מפרט להערות הציבור. 

1. על העסק חלות  בין השאר,תקנות מחלות בעלי חיים מדגריות התשכ"ז-1967, פקודת מחלות בעלי חיים (נוסח חדש),התשמ"ח-,1985,פקודת ותקנות בטיחות בעבודה,חוק ארגון ופיקוח על העבודה, תקנות גהות תעסוקתית. 

2. משרד העבודה,במידה ויטפל בבקשה לרישיון( כנותן אישור לידיעה), ידרוש וייתן תנאים הכוללים בין השאר נושאי ארגון מערך הבטיחות,תשתיות,תנאים תפעוליים,בריאות תעסוקתית,רווחת העובדים ועוד. יש לפנות למשרד העבודה לקבלת מלוא דרישותיהם. 

3. משרד החקלאות ייתן בין שאר דרישותיו תנאים מוקדמים, דרישות  לתשתיות העסק,מתקנים,תפעול המדגרה, טיפול באפרוחים, ניקיון העסק,חומרי הדברה ניקוי וחיטוי ועוד.יש לפנות למשרד החקלאות לקבלת מלוא דרישותיהם.

4. יש לפנות לכבאות והצלה לקבלת הנחיות ודרישות. 


 

ב. דרישות המועצה  : 

1. יש לעמוד בדרישות ובהנחיות ווטרינר המועצה שיינתנו בהליך הרישוי.

2. יש לתאם מול מחלקת התברואה את נושאי פינוי אשפה,פסולת, אריזות וכיוצא בזה.

3. איגוד ערים לאיכות הסביבה אשקלון ולאחר ביקורת בעסק,ידרוש וייתן הנחיות ככל שימצא לנכון בנושאי מניעת רעש, זיהום אוויר בדגש  על ריחות,מניעת זיהום קרקע ומים,איטום רצפות, דלק, גז וכל נושא רלוונטי אחר.

4. יש לתאם מול תאגיד המים והביוב את נושאי אספקת המים, התקנת מז"ח ופינוי וטיפול בשפכי העסק.


 

4.1 ד' הובלתן לתחנת מיון

 

א. נותני אישור :

משרד החקלאות. לפריט זה לא פורסם ( למועד כתיבת מסמך זה), מפרט אחיד.

   1. יש לעמוד בדרישות והנחיות משרד החקלאות המפורסמות לעניין זה מעת לעת .

   2. יש לעמוד בנקבע בחוק שירותי הובלה לעניין זה. 

   3. הבקשה לרישיון העסק תוגש ביחד עם נספח הכולל את רשימת כל כלי הרכב הנכללים בעסק במועד הבקשה לקבלת רישיון ואין  צורך  לבקש רישיון ביחס לכל כלי רכב בנפרד.הרישיון יינתן ביחס לכל כלי הרכב בצי הרכב של המבקש.

   4. העתק רישיון העסק כולל נספח רשימת כלי הרכב,יימצא בכל אחד מכלי הרכב הנכללים ברישיון.

 

ב. דרישות המועצה.  : 

  1. יש לעמוד בדרישות ובהנחיות ווטרינר המועצה שיינתנו בהליך הרישוי. 

  2.  לבקשת הרישיון יש לצרף בין השאר גם צילומי רכבי ההובלה והחלוקה מהחזית ומהצד ולצרף צילומי רישיון הרכב ותעודת ביטוח חובה  תקפים.

  3. יש לתאם מול מחלקת הוועדה המרחבית  את ההסדרים לחנית כלי הרכב ( מכל הסוגים) של ההובלה,ככל שיידרש.


4.2 בית אוכל -מקום הכנה או הגשה של מזון לצריכה במקום או מחוצה לו ,למעט עסק כמפורט בפריט 4.6 


4.2 א'- מסעדה לרבות משלוח מזון לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום ושאינו עסק שעיקר פעילותו הגשת משקאות משכרים לצורך צריכה במקום ההגשה כאמור בפריט 4.8 

 

א. נותני אישור:

משטרה ( כמפורט בצו) ,משרד הבריאות, כבאות והצלה.לפריט זה פורסם מפרט אחיד. 

1.תשומת ליבכם כי על העסק חלות הוראות חקיקה רבות כמפורט במפרט האחיד על ידי נותני האישור וכמו כן חלות על העסק חוקים, תקנות , חוקי עזר, דרישות, מדיניות והנחיות נוספות על פי כל דין לרבות של גורמי רישוי ברשות הרישוי כגון: איכות הסביבה,תאגיד המים, תברואה,וטרינר המועצה,וועדה מרחבית ועוד,המעורבים על פי הצורך והעניין, בהליכי הרישוי לפריט זה. 

2. תשומת ליבכם כי פריט זה כולל גם משלוח מזון.לפיכך על המסעדה המכינה את המזון ומקבלת הזמנות למשלוח לכתובת הלקוח, להוציא רישיון עסק למשלוח המזון  ולא החברה/גוף המשנע את המזון ואין צורך לעניין זה ברישוי על פי פריט 4.2 ג'. 

 

ב. דרישות המועצה:

1.  העסק חייב לעמוד בתנאים והדרישות של איגוד ערים לאיכות הסביבה אשקלון. 

2. על העסק לנקוט בכל האמצעים הנדרשים למניעת זיהום אויר ובכלל זה להתקין מעל כל עמדות הבישול, הטיגון, הצלייה והאפייה אשר בעסק מנדף/מנדפים עם עוצרי שומנים בתוכו.

3. לחבר את המנדף /מנדפים  למערכת סינון ריחות הכוללת :

 

א. מסנן שמן ומסננים מיקרוניים 40% ו- 60%.

ב.  מסנן שקים (יעילות כ- 90%) בהתאם לסוג הבישולים.

ג. מסנני ריחות מסוג פחם פעיל (17.5 ק"ג פחם לכל 1000 מק"ש אויר מטופל).

ד. משקע אלקטרוסטטי ( פס אחד או יותר) לטיפול בעשן. המשקע יותקן על פי הנחיית איגוד הערים  שיתנתן  בשלב הטיפול בבקשה לרישיון. 

ה. מפוח יניקה שקט ומוגן מרעידות.

ו.  חיבור המערכת לארובה עד לגובה 2 מ' מעל גג הבניין הגבוה באזור ברדיוס של 50 מטר מהעסק.(במקרים חריגים ומיוחדים האיגוד ישקול אפשרות להתיר בניית ארובה ברדיוס קטן יותר).

ז. במידה ומשטח העסק קיים פיר ייעודי לארובה הבנוי אל הגג העליון, העסק יחויב להתקין הארובה בתוך פיר זה. במידה ואין פיר לגג העליון, העסק יצטרך להגיש בקשה לוועדה המרחבית  להיתר בנייה להקמת ארובה חיצונית אל הגג העליון. במידה ולא יינתן היתר בנייה כאמור, לא יאושר רישיון העסק .

ח.  מודגש כי חל איסור על הפעלת העסק ללא ארובה כנדרש.

ט. מומלץ ועדיף ככל שניתן, להתקין את תא המסננים והמפוח על גג הבניין תוך תכנון אפשרות גישה לאחזקה שוטפת.יש להעביר לאיגוד הערים לאיכות הסביבה לבדיקתו ואישורו, מפרט טכני מלא של מערכת המסננים והארובה טרם ביצוע ההתקנה. 

י.  יש לתחזק את מערכת הסינון באופן שוטף בכפוף לחוזה תחזוקה עם חברה מנוסה. יש להעביר לאיגוד העתק מחוזה התחזוקה שנחתם עם החברה. באחריות בעל העסק להחליף את המסננים (יש לשמור על האישורים, קבלות) לפי הקריטריונים הבאים:-

              - מסננים מיקרוניים ,עד שלושה חודשים.

              - משקע אלקטרוסטטי, ניקוי כל חודש.

              - מסנן פחם פעיל ,יוחלף לפי הצורך ולפחות אחת לשנה.

     יא. החלפת המסננים תלויה בין השאר בהיקף עבודת המסעדה ובמספר הסועדים. ישנם מיקרים החלפת המסננים תעשה בתדירות גבוהה יותר לפי שיקול דעתו של האיגוד.   

         יב . תשומת ליבכם כי לרשות כבאות והצלה, מכון התקנים ועל פי התקנות,יש דרישות והנחיות נוספות להקמה ולאחזקת וטיפול במערכת  המנדפים הארובה והמסננים.יש לפעול בנוסף על פי הנחיות ודרישות אלה.

יג.  דרישת סוג המסננים תלויה בממצאי הביקורות שתיערכנה בעסק ולפי שיקול דעתו של נציג האיגוד.בכל מקרה, יש לתכנן בתא המסננים מקום להוספת משקע אלקטרוסטטי אחד או יותר, במידה ויתברר כי נדרש תוספת מסנן זה.

4. ינקטו כל האמצעים למניעת רעש מחוץ לכותלי העסק.

5. תותר השמעת מוזיקת רקע שקטה בלבד ובתנאי שאינה נשמעת כלל מחוץ למבנה וכותלי העסק. 

6. יידרש הגשת חוו"ד אקוסטית לאיגוד הערים, על האמצעים הנדרשים למניעת רעש ממערכות העסק כגון: מקררים, מדחסים,  מפוחים, מזגני אויר,רעידות של הארובה, פעילות בחצר העסק ככל שקיימת, השמעת המוזיקה ועוד,ככל שיידרש על ידו.

7. מערכת השפכים מהעסק תחובר למערכת השפכים הציבורית .חל איסור על שימוש בבורות ניקוז או ספיגה ועל הזרמת שפכים לא מעובדים למערכת הביוב הציבורית.

8. מערכת השפכים תעבור דרך מתקן מפריד שומנים תקני, שחייב בעל העסק להתקין כדי למנוע חדירת שומנים למערכת הניקוז הציבורית בהתאם לגודל העסק. העסק חייב לחתום על חוזה עם חברה מוסמכת לשאיבת שומנים להורקה של מפריד השומנים לפי הצורך.

    יש לשמור את המסמכים המעידים על פינוי השומנים של העסק לתקופה של שלוש שנים לפחות ויוצגו לנציגי תאגיד המים על פי דרישתם. 

9. יש להסדיר מול תאגיד המים והביוב את כל הנדרש  והנחיותיהם למערכת השפכים. 

10. על העסק לעמוד בדרישות חוק ותקנות  נגישות תשתיות מבנים וסביבה ונגישות השירות. 

11. להצבת שולחנות וכסאות מחוץ לעסק, נדרש היתר שולחנות וכסאות .יש להגיש בקשה להיתר במחלקת רישוי עסקים. 

12. להפעלת העסק בלילה מעבר לשעה המותרת( 24:00), נדרש היתר לילה.יש להגיש בקשה להיתר לילה במחלקת רישוי עסקים.ההיתר כרוך בתשלום אגרה. 

13. שמן משומש ייאסף במיכל ייעודי ויפונה לאתר מורשה על פי דין על ידי קבלן מורשה. קבלות על הפינוי יישמרו בעסק למשך 3 שנים לפחות ויוצגו לנציגי תאגיד המים על פי דרישתם.   

 

4.2 ב'- בית קפה,מזנון,בית אוכל אחר לרבות משלוח מזון  לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום  ושאינו עסק שעיקר פעילות  הגשת משקאות משכרים לצורך צריכה במקום  ההגשה כאמור בפריט 4.8 

 

א. נותני אישור:

משטרה (כמפורט בצו) ,משרד הבריאות, כבאות והצלה. לפריט בית קפה, פורסם מפרט אחיד ביחד עם המפרט למסעדה   (פריט  4.2 א' ),לפני פיצול הפריטים במסגרת תיקון 34 לחוק.המפרט לבית קפה נשאר תקף.  

    לפריטי מזנון ובית אוכל אחר, לא פורסם מפרט אחיד למועד בכתיבת מסמך זה. 

1. תשומת ליבכם כי על העסק חלות הוראות חקיקה רבות כמפורט בטיוטת המפרט האחיד על ידי נותני האישור וכמו כן חלות על העסק חוקים, תקנות ,חוקי עזר, דרישות, מדיניות והנחיות נוספות על פי כל דין לרבות של גורמי רישוי ברשות הרישוי כגון: איגוד ערים לאיכות הסביבה, תאגיד המים, תברואה, וטרינר המועצה, מהנדס המועצה, וועדה מקומית ועוד, המעורבים על פי הצורך והעניין, בהליכי הרישוי לפריט זה. 

2. חשוב להדגיש כי בתקנות רישוי עסקים ( תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל) תשמ"ג -1983 מפורט בין השאר מהו סוג המזון המותר להכנה ולצריכה במקום, במזנון, ובסוגי העסקים המוגדרים כבית אוכל אחר. למשל:-  בפיצרייה, במזנון בורקס, במזנון לפלאפל.

3. תשומת ליבכם כי פריט זה כולל גם משלוח מזון. לפיכך על העסק המכין את המזון ומקבלת הזמנות למשלוח לכתובת הלקוח, להוציא רישיון עסק למשלוח המזון ולא החברה/גוף המשנע את המזון ואין צורך לעניין זה ברישוי על פי פריט 4.2 ג'. 


ב. דרישות המועצה:

1.  העסק חייב לעמוד בתנאים והדרישות של איגוד ערים לאיכות הסביבה אשקלון. 

2. על העסק לנקוט בכל האמצעים הנדרשים למניעת זיהום אויר ובכלל זה להתקין מעל כל עמדות הבישול, הטיגון, הצלייה והאפייה אשר בעסק מנדף/מנדפים עם עוצרי שומנים בתוכו.

3. לחבר את המנדף /מנדפים  למערכת סינון ריחות הכוללת :-

     א. מסנן שמן ומסננים מיקרוניים 40% ו- 60%.

ב.  מסנן שקים (יעילות כ- 90%) בהתאם לסוג הבישולים.

ג. מסנני ריחות מסוג פחם פעיל (17.5 ק"ג פחם לכל 1000 מק"ש אויר מטופל).

ד. משקע אלקטרוסטטי ( פס אחד או יותר) לטיפול בעשן. המשקע יותקן  על פי הנחיית איגוד הערים שתינתן  בשלב הטיפול בבקשה לרישיון). 

ה. מפוח יניקה שקט ומוגן מרעידות.

ו.  חיבור המערכת לארובה עד לגובה 2 מ' מעל גג הבניין הגבוה באזור ברדיוס של 50 מטר מהעסק.(במקרים חריגים ומיוחדים האיגוד ישקול אפשרות להתיר בניית ארובה ברדיוס קטן יותר).

ז. במידה ומשטח העסק קיים פיר ייעודי לארובה הבנוי אל הגג העליון, העסק יחויב להתקין הארובה בתוך פיר זה. במידה ואין פיר לגג העליון, העסק יצטרך להגיש בקשה לוועדה המרחבית  להיתר בנייה להקמת ארובה חיצונית אל הגג העליון. במידה ולא יינתן היתר בנייה כאמור, לא יאושר רישיון העסק .

ח.  מודגש כי חל איסור על הפעלת העסק ללא ארובה כנדרש.

ט. מומלץ ועדיף ככל שניתן, להתקין את תא המסננים והמפוח על גג הבניין תוך תכנון אפשרות גישה לאחזקה שוטפת. יש להעביר לאיגוד הערים לאיכות הסביבה לבדיקתו ואישורו, מפרט טכני מלא של מערכת המסננים והארובה טרם ביצוע ההתקנה. 

י.  יש לתחזק את מערכת הסינון באופן שוטף בכפוף לחוזה תחזוקה עם חברה מנוסה. יש להעביר לאיגוד העתק מחוזה התחזוקה שנחתם עם החברה. באחריות בעל העסק להחליף את המסננים (יש לשמור על האישורים, קבלות) לפי הקריטריונים הבאים:-

              - מסננים מיקרוניים ,עד שלושה חודשים.

              - משקע אלקטרוסטטי, ניקוי כל חודש.

              - מסנן פחם פעיל ,יוחלף לפי הצורך ולפחות אחת לשנה.

    יא. החלפת המסננים תלויה בין השאר בהיקף עבודת המסעדה ובמספר הסועדים. שנם מיקרים שהחלפת המסננים תעשה בתדירות גבוהה  יותר לפי שיקול דעתו של האיגוד.   

         יב . תשומת ליבכם כי לרשות כבאות והצלה, מכון התקנים ועל פי התקנות,יש דרישות והנחיות נוספות להקמה ולאחזקת וטיפול במערכת  המנדפים הארובה והמסננים.יש לפעול בנוסף על פי הנחיות ודרישות אלה.

יג.  דרישת סוג המסננים תלויה בממצאי הביקורות שתיערכנה בעסק ולפי שיקול דעתו של נציג האיגוד.בכל מקרה, יש לתכנן בתא המסננים מקום להוספת משקע אלקטרוסטטי אחד או יותר, במידה ויתברר כי נדרש תוספת מסנן זה.


4. ינקטו כל האמצעים למניעת רעש מחוץ לכותלי העסק.

5. תותר השמעת מוזיקת רקע שקטה בלבד ובתנאי שאינה נשמעת כלל מחוץ למבנה וכותלי העסק. 

6. יידרש הגשת חוו"ד אקוסטית לאיגוד הערים, על האמצעים הנדרשים למניעת רעש ממערכות העסק כגון: מקררים, מדחסים, מפוחים, מזגני אויר,רעידות של הארובה, פעילות בחצר העסק ככל שקיימת, השמעת המוזיקה ועוד ,ככל שיידרש על ידו.

7. מערכת השפכים מהעסק תחובר למערכת השפכים הציבורית .חל איסור על שימוש בבורות ניקוז או ספיגה ועל הזרמת שפכים לא מעובדים למערכת הביוב הציבורית.

8. מערכת השפכים תעבור דרך מתקן מפריד שומנים תקני, שחייב בעל העסק להתקין כדי למנוע חדירת שומנים למערכת הניקוז הציבורית בהתאם לגודל העסק. העסק חייב לחתום על חוזה עם חברה מוסמכת לשאיבת שומנים להורקה של מפריד השומנים לפי הצורך.

    יש לשמור את המסמכים המעידים על פינוי השומנים של העסק לתקופה של שלוש שנים לפחות ויוצגו לנציגי תאגיד המים על פי דרישתם. 

9. יש להסדיר מול תאגיד המים והביוב את כל הנדרש  והנחיותיהם למערכת השפכים. 

10. על העסק לעמוד בדרישות חוק ותקנות  נגישות תשתיות מבנים וסביבה ונגישות השירות. 

11. להצבת שולחנות וכסאות מחוץ לעסק, נדרש היתר שולחנות וכסאות .יש להגיש בקשה להיתר במחלקת רישוי עסקים. 

12. להפעלת העסק בלילה מעבר לשעה המותרת( 24:00), נדרש היתר לילה.יש להגיש בקשה להיתר לילה במחלקת רישוי עסקים.ההיתר

       כרוך בתשלום אגרה. 

13. שמן משומש ייאסף במיכל ייעודי ויפונה לאתר מורשה על פי דין על ידי קבלן מורשה. קבלות על הפינוי יישמרו בעסק למשך 3 שנים לפחות ויוצגו לנציגי תאגיד המים על פי דרישתם.   

 

4.2 ג'-   הכנת מזון למכירת ולצריכה מחוץ למקום הכנתו, לרבות משלוח מזון ולמעט הסעדה  כמשמעותה בסעיף 4.6 ה'

 

א. נותני אישור:

משרד הבריאות, כבאות והצלה. לפריט זה לא פורסם (למועד כתיבת מסמך זה),מפרט אחיד. 

   1. על העסק חלות הוראות חקיקה רבות הכוללות בין השאר את החוק להגנה על בריאות הציבור (מזון) התשע"ו -2015 תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל), התשמ"ג-  1983 ותקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה לעסקים לייצור מזון) התשל"ג -1972, הנחיות משרד הבריאות לעניין זה המפורסמות מעת לעת ועל פי כל דין. 

  2. תשומת ליבכם כי על העסק חלות הוראות חקיקה רבות, חוקי עזר, דרישות, מדיניות והנחיות נוספות על פי כל דין לרבות  של גורמי רישוי ברשות הרישוי כגון: מחלקת איכות הסביבה, תאגיד המים, תברואה, וטרינר המועצה, מהנדס המועצה, וועדה מקומית ועוד,המעורבים על פי הצורך והעניין,בהליכי הרישוי לפריט זה. 

  3. נדרש רישיון ייצרן ממשרד הבריאות. 

 

ב. דרישות המועצה:

1. העסק חייב לעמוד בתנאים והדרישות של איגוד ערים לאיכות הסביבה אשקלון .  

2. על העסק לנקוט בכל האמצעים הנדרשים למניעת זיהום אויר ובכלל זה להתקין מעל כל עמדות הבישול, הטיגון,הצלייה והאפייה אשר בעסק מנדף/מנדפים עם עוצרי שומנים בתוכו.

3. לחבר את המנדף /מנדפים למערכת סינון ריחות הכוללת :-

             א. מסנן שמן ומסננים מיקרוניים 40% ו- 60%.

ב.  מסנן שקים (יעילות כ- 90%) בהתאם לסוג הבישולים.

ג.  מסנני ריחות מסוג פחם פעיל (17.5 ק"ג פחם לכל 1000 מק"ש אויר מטופל).

ד. קיימת אפשרות, בהתאם לסוג המזון המוכן בעסק, לדרישה להתקנת משקע אלקטרוסטטי ( פס אחד או יותר) לטיפול בעשן. 

    המשקע יותקן רק על פי דרישת האיגוד שתינתן בשלב הטיפול בבקשה לרישיון). 

ה. מפוח יניקה שקט ומוגן מרעידות.

ו.  חיבור המערכת לארובה עד לגובה 2 מ' מעל גג הבניין הגבוה באזור ברדיוס של 50 מטר מהעסק .(במקרים חריגים ומיוחדים האיגוד ישקול אפשרות להתיר בניית ארובה ברדיוס קטן יותר).

ז. במידה ומשטח העסק קיים פיר ייעודי לארובה הבנוי אל הגג העליון, העסק יחויב להתקין הארובה בתוך פיר זה. במידה ואין פיר לגג העליון ,העסק יצטרך להגיש בקשה לוועדה המרחבית להיתר בנייה להקמת ארובה חיצונית אל הגג העליון. במידה ולא יינתן היתר בנייה כאמור, לא יאושר רישיון העסק .

ח. מודגש כי חל איסור על הפעלת העסק ללא ארובה כנדרש.

ט. מומלץ ועדיף ככל שניתן ,להתקין את תא המסננים והמפוח על גג הבניין תוך תכנון אפשרות גישה לאחזקה שוטפת. יש להעביר לאיגוד לבדיקתו ואישורו, מפרט טכני מלא של מערכת המסננים והארובה טרם ביצוע ההתקנה. 

י. יש לתחזק את מערכת הסינון באופן שוטף בכפוף לחוזה תחזוקה עם חברה מנוסה.יש להעביר לאיגוד העתק מחוזה התחזוקה  שנחתם עם החברה.באחריות בעל העסק להחליף את המסננים (יש לשמור על  האישורים וקבלות) 

   לפי הקריטריונים הבאים:-

                         -מסננים מיקרוניים ,עד שלושה חודשים.

                         -משקע אלקטרוסטטי, ניקוי כל חודש.( ככל שהותקן).

                        - מסנן פחם פעיל ,יוחלף לפי הצורך ולפחות אחת לשנה.

יא. החלפת המסננים תלויה בין השאר בהיקף עבודת העסק ובמספר הסועדים .ישנם מיקרים שהחלפת המסננים תעשה בתדירות גבוהה יותר לפי שיקול דעתו של האיגוד.   

יב. תשומת ליבכם כי לרשות כבאות והצלה, מכון התקנים ועל פי התקנות והתקנים, יש דרישות והנחיות נוספות להקמה ולאחזקת וטיפול במערכת המנדפים הארובה והמסננים.יש לפעול בנוסף על פי הנחיות ודרישות אלה.

יג. דרישת סוג המסננים תלויה בממצאי הביקורות שתיערכנה בעסק ולפי שיקול דעתו של נציג האיגוד. בכל מקרה יש לתכנן בתא המסננים מקום להוספת משקע אלקטרוסטטי אחד או יותר, במידה ויתברר כי נדרש תוספת מסנן זה.

4. ינקטו כל האמצעים למניעת רעש מחוץ לכותלי העסק.

5. יידרש הגשת חוו"ד אקוסטית לאיגוד,על האמצעים הנדרשים למניעת רעש ממערכות העסק כגון: מקררים, מדחסים,מפוחים,מזגני אויר, רעידות של הארובה, פעילות בחצר העסק ככל שקיימת, פעילות רכבי/קטנועי המשלוחים  ועוד, ככל  שיידרש על ידי האיגוד. 

6. מערכת השפכים מהעסק תחובר למערכת השפכים הציבורית .חל איסור על שימוש בבורות ניקוז או ספיגה ועל הזרמת שפכים לא מטופלים למערכת הביוב הציבורית. יש להסדיר מול תאגיד המים את כל הנדרש והנחיותיהם לעניין זה. 

7. מערכת השפכים תעבור דרך מתקן מפריד שומנים תקני, שחייב בעל העסק להתקין כדי למנוע חדירת שומנים למערכת הניקוז הציבוריתבהתאם לגודל העסק.העסק חייב לחתום על חוזה עם חברה מוסמכת לשאיבת שומנים להורקה של מפריד השומנים לפי הצורך. יש לשמור את המסמכים המעידים על פינוי השומנים של העסק לתקופה של שלוש שנים לפחות. 

8. יש לתאם מול מחלקת התברואה את ההסדרים,המתקנים והאמצעים לפינוי אשפה מהעסק.

9. יש לתאם מול הוועדה המרחבית את ההסדרים לחנית כלי הרכב ( מכל הסוגים) של המשלוחים.

10. שמן משומש ייאסף במיכל ייעודי ויפונה לאתר מורשה על פי דין על ידי קבלן מורשה.

      קבלות על הפינוי יישמרו בעסק למשך 3 שנים לפחות ויוצגו לנציגי המועצה/תאגיד המים, על פי דרישתם.  


4.4 בשר בהמות , עופות, דגים, בעלי חיים החיים במים  או חלקיהם (גולמי)


 

4.4 ב' טיפול בבשר גולמי ואריזתו- ביכולת ייצור העולה על 5 טונות ליום


א. נותני אישור:

משרד הגנת הסביבה למעט לעניין אריזתו (לידיעה בלבד), משרד העבודה למעט לעניין אריזתו (לידיעה בלבד), משרד החקלאות, כבאות והצלה. לפריט זה לא פורסם מפרט אחיד ( למועד כתיבת מסמך זה).  

1. יודגש, כי להובלת המזון, הפצתו או חלוקתו, נדרש פריט רישוי נוסף- 4.6 ד'. 

2. נותני האישור ייתנו את הנחיותיהם ודרישותיהם בהליך רישוי העסק, בכפוף לחוק/תקנות/נהלים ולאחר ביקורת בעסק.

3. תשומת ליבכם כי העסק יידרש בין השאר להעביר לנותני האישור מידע לגבי מהם המוצרים המיוצרים הליכי הייצור, מהי התפוקה המתוכננת,מהן הכמויות המרביות של התוצרת הגמורה, מהם חומרי הגלם וכמותם בהליכי הייצור,כמויות מאוחסנות יומיות , מיקום האחסון, סקר סיכונים (ככל שיידרש), שימוש בחומרים מסוכנים, דלק, גז ועוד. 


ב. דרישות המועצה  :

     1. ינקטו כל האמצעים למניעת רעש מחוץ לכותלי העסק. על פי דרישה של איגוד ערים לאיכות הסביבה אשקלון..

         יוכן ויוגש  לאיגוד על ידי /מטעם העסק חו"ד/דו"ח אקוסטי המתייחס לכלל מקורות הרעש בעסק כגון: מערכות קירור, מנועים,מדחסים,מפוחים,מערכות מיזוג ועוד ומהם האמצעים הנדרשים למניעת רעש באופן שלא ישמע מחוץ לכותלי העסק. 

     2. ינקטו כל האמצעים למניעת ריח וזיהום אויר מחוץ לכותלי העסק.על פי דרישת האיגוד יקים העסק מנדפים,מסננים מתאימים וארובה אל הגג העליון ביותר של מבנה העסק, על פי תכנית שתוגש לאישור האיגוד. 

         תשומת לב - כי להקמת ארובה חיצונית למבנה, נדרש היתר בנייה כחוק.  

     3. יש לתאם עם מחלקת התברואה את הסדרי פינוי האשפה והפסולת מהעסק. 

     4. מערכת השפכים מהעסק תחובר למערכת השפכים הציבורית.חל איסור על שימוש בבורות ניקוז או ספיגה ועל הזרמת שפכים לא מעובדים למערכת הביוב הציבורית.

     5. מערכת השפכים תעבור דרך מתקן מפריד שומנים תקני, שחייב בעל העסק להתקין כדי למנוע חדירת שומנים למערכת הניקוז ציבורית בהתאם לגודל העסק. העסק חייב לחתום על חוזה עם חברה מוסמכת לשאיבת שומנים להורקה של מפריד השומנים לפי הצורך.

         יש לשמור את המסמכים המעידים על פינוי השומנים של העסק לתקופה של שלוש שנים לפחות.

     6. יש להסדיר מול תאגיד המים את כל הנדרש והנחיותיהם למערכת השפכים. 

     7. שמן משומש (ככל שנותר בהליכי הייצור), ייאסף במיכל ייעודי ויפונה לאתר מורשה על פי דין על ידי קבלן מורשה.קבלות על הפינוי יישמרו בעסק למשך 3 שנים לפחות ויוצגו לנציגי המועצה על פי דרישתם.

     8. ווטרינר המועצה ייתן את דרישותיו והנחיותיו להליך הרישוי ולאחר ביקורת בעסק .


4.4 ז'  טיפול בבשר גולמי ואריזתו - ביכולת ייצור שאינה עולה על 5 טונות ליום


א. נותני אישור:

משרד הגנת הסביבה למעט לעניין אריזתו (לידיעה בלבד), משרד העבודה למעט לעניין אריזתו (לידיעה בלבד), משרד החקלאות, כבאות והצלה.לפריט זה לא פורסם מפרט אחיד (למועד כתיבת מסמך זה).  

1. יודגש, כי להובלת המזון, הפצתו או חלוקתו, נדרש פריט רישוי נוסף- 4.6 ד'. 

2. נותני האישור ייתנו את הנחיותיהם ודרישותיהם בהליך רישוי העסק, בכפוף לחוק/תקנות/נהלים ולאחר ביקורת בעסק.

3. תשומת ליבכם כי העסק יידרש בין השאר להעביר לנותני האישור מידע לגבי מהם המוצרים המיוצרים ,הליכי הייצור, מהי התפוקה המתוכננת,מהן הכמויות המרביות של התוצרת הגמורה, מהם חומרי הגלם וכמותם בהליכי הייצור,כמויות מאוחסנות יומיות ,מיקום האחסון, סקר סיכונים (ככל שיידרש),שימוש בחומרים מסוכנים, דלק, גז ועוד. 


 

ב. דרישות המועצה  :

     1. יינקטו כל האמצעים למניעת רעש  מחוץ לכותלי העסק .על פי דרישה של איגוד ערים לאיכות הסביבה אשקלון,יוכן ויוגש על ידי /מטעם העסק חו"ד/דו"ח אקוסטי המתייחס  לכלל מקורות הרעש בעסק כגון: מערכות קירור, מנועים, מדחסים, מפוחים, מערכות מיזוג ועוד ומהם האמצעים הנדרשים למניעת רעש באופן שלא ישמע מחוץ לכותלי העסק. 

     2. ינקטו כל האמצעים למניעת ריח וזיהום אויר מחוץ לכותלי העסק. על פי דרישת האיגוד  יקים העסק מנדפים , מסננים מתאימים  וארובה אל הגג העליון ביותר של מבנה העסק, על פי תכנית שתוגש לאישור האיגוד. 

         תשומת לב - כי להקמת ארובה חיצונית למבנה, נדרש היתר בנייה כחוק.  

     3. יש לתאם עם מחלקת התברואה את הסדרי פינוי האשפה והפסולת מהעסק. 

     4. מערכת השפכים מהעסק תחובר למערכת השפכים הציבורית.חל איסור על שימוש בבורות ניקוז או ספיגה ועל הזרמת שפכים לא מעובדים למערכת הביוב הציבורית.

     5. מערכת השפכים תעבור דרך מתקן מפריד שומנים תקני, שחייב בעל העסק להתקין כדי למנוע חדירת שומנים למערכת הניקוז הציבורית בהתאם לגודל העסק. העסק חייב לחתום על חוזה עם חברה מוסמכת לשאיבת שומנים להורקה של מפריד השומנים לפי הצורך.

         יש לשמור את המסמכים המעידים על פינוי השומנים של העסק לתקופה של שלוש שנים לפחות.

     6. יש להסדיר מול תאגיד המים את כל הנדרש והנחיותיהם למערכת השפכים. 

     7. שמן משומש ייאסף במיכל ייעודי ויפונה לאתר מורשה על פי דין על ידי קבלן מורשה. קבלות על הפינוי יישמרו בעסק למשך 3 שנים לפחות  ויוצגו לנציגי המועצה/תאגיד המים על פי דרישתם.

     8. ווטרינר המועצה ייתן את דרישותיו והנחיותיו להליך הרישוי ולאחר ביקורת בעסק .


4.6 מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם


 

4.6  א'   ייצורו,עיבודו, אריזתו- מחומרי גלם מן החי ביכולת ייצור  העולה על 5 טון ליום, ייצורו ,עיבודו, אריזתו- מחומרי גלם שאינם מן החי  ביכולת ייצור העולה על 50 טון ליום


 

א. נותני אישור

-משרד הגנת הסביבה למעט לעניין אריזתו (לידיעה בלבד), משרד העבודה למעט לעניין אריזתו (לידיעה בלבד) ,משרד הבריאות 

    כבאות והצלה.לפריט זה פורסם מפרט אחיד.  

1. יודגש, כי להובלת המזון, הפצתו או חלוקתו, נדרש פריט רישוי נוסף- 4.6 ד'. 

2. בנוסף לרישיון עסק ,נדרש גם רישיון ייצרן משירות המזון במשרד החקלאות .

3. נותני האישור /רישיון ייתנו את הנחיותיהם ודרישותיהם בהליך רישוי העסק,בכפוף לחוק/תקנות/נהלים ולאחר ביקורת בעסק.

4. תשומת ליבכם כי העסק יידרש בין השאר להעביר לנותני האישור מידע לגבי מהם המוצרים המיוצרים הליכי הייצור, מהי התפוקה המתוכננת,מהן הכמויות המרביות של התוצרת הגמורה, מהם חומרי הגלם וכמותם בהליכי הייצור,כמויות מאוחסנות יומיות,מיקום האחסון, סקר סיכונים (ככל שיידרש), שימוש בחומרים מסוכנים, דלק, גז ועוד. 

 

ב. דרישות המועצה  :

     1. ינקטו כל האמצעים למניעת רעש  מחוץ לכותלי העסק.על פי דרישה של איגוד ערים לאיכות הסביבה אשקלון,יוכן ויוגש על ידי/מטעם העסק חו"ד/דו"ח אקוסטי המתייחס לכלל מקורות הרעש בעסק כגון: מערכות קירור,מנועים, מדחסים, מפוחים, מערכות מיזוג ועוד ומהם האמצעים הנדרשים למניעת רעש באופן שלא ישמע מחוץ לכותלי העסק. 

     2. ינקטו כל האמצעים למניעת ריח וזיהום אויר מחוץ לכותלי העסק. על פי דרישת האיגוד יקים העסק מנדפים,מסננים מתאימים וארובה אל הגג העליון ביותר של מבנה העסק, על פי תכנית שתוגש לאישור האיגוד. 

         תשומת לב - כי להקמת ארובה חיצונית למבנה, נדרש היתר בנייה כחוק.  

     3. יש לתאם עם מחלקת התברואה את הסדרי פינוי האשפה והפסולת מהעסק. 

     4. מערכת השפכים מהעסק תחובר למערכת השפכים הציבורית.חל איסור על שימוש בבורות ניקוז או ספיגה ועל הזרמת שפכים לא מעובדים למערכת הביוב הציבורית.

     5. מערכת השפכים תעבור דרך מתקן מפריד שומנים תקני, שחייב בעל העסק להתקין כדי למנוע חדירת שומנים למערכת הניקוז הציבורית בהתאם לגודל העסק.העסק חייב לחתום על חוזה עם חברה מוסמכת לשאיבת שומנים להורקה של מפריד השומנים לפי הצורך.

         יש לשמור את המסמכים המעידים על פינוי השומנים של העסק לתקופה של שלוש שנים לפחות.

     6. יש להסדיר מול תאגיד המים את כל הנדרש והנחיותיהם למערכת השפכים. 

     7. שמן משומש ייאסף במיכל ייעודי ויפונה לאתר מורשה על פי דין על ידי קבלן מורשה. קבלות על הפינוי יישמרו בעסק למשך 3 שנים לפחות ויוצגו לנציגי תאגיד המים על פי דרישתם.

     8. ווטרינר המועצה ייתן את דרישותיו והנחיותיו להליך הרישוי ולאחר ביקורת בעסק .


4.6 ג' אחסונו

 

א. נותני אישור:- משרד הבריאות ,כבאות והצלה. לפריט זה לא פורסם מפרט אחיד (למועד כתיבת מסמך זה). 

1. בין שאר החוקים ,התקנות והצווים תשומת ליבכם  לנדרש בחוק הגנה על בריאות הציבור(מזון),התשע"ו-2015,לרבות רישיון אחסנה ורישיון הובלה מטעם משרד הבריאות ,הכרוך גם בתשלום אגרות. 

2.  יש לפנות ללשכת הבריאות המחוזית לקבלת הנחיות .

ב. דרישות המועצה :

1. איגוד ערים לאיכות הסביבה אשקלון  וככל שיידרש בהתאם לפעילות והיקף העסק,יתן דרישות בנושאי רעש ואקוסטיקה ממערכות העסק ,מערכות קירור כולל גזי הקירור והיתר רעלים ככל שיידרש, איוורור העסק ומניעת זיהום אוויר, ונושאים סביבתיים נוספים ככל שתמצא לנכון.

2.  ככל שתהיה פעילות הובלת מזון, ינקטו כל האמצעים למניעת רעש בלתי סביר מפעילות כלי הרכב של ההובלה כלל קביעת שעות הפעילות ,על פי  דרישת האיגוד.

3. יש לתאם מול מחלקת הוועדה המרחבית את הסדרי ומיקום חניית כלי הרכב.

 4. ווטרינר המועצה ולאחר ביקורת בעסק ייתן הנחיותיו/דרישותיו לעסק.

5. יש לתאם מול מחלקת התברואה את הסדרי פינוי האשפה ופסולת למיחזור.

6. יש לתאם מול תאגיד המים את דרישותיו לאספקת מים, שפכים ומז"ח. 

 

4.6 ד' הובלתו,הפצתו או חלוקתו

א. נותני אישור:

משרד הבריאות, כבאות והצלה. לפריט זה לא פורסם מפרט אחיד (למועד כתיבת מסמך זה). 

תשומת ליבכם ובנוסף על פי כל דין :- 

1. בעלים של משאית/משאיות להובלת מזון בקירור,המתגורר בתחום המועצה,הפועל באופן עצמאי ואינו קשור למשרד כלשהוא, את המשאית/משאיות הוא מחנה בחניון ציבורי למשאיות את העבודה מספקים לו לקוחות שונים לפי הזמנה נקודתית ובפניה ישירה לטלפון הנייד שלו ,לבעל המשאית/משאיות אין משרד בתחום המועצה,חייב בהוצאת רישיון עסק לפי פריט זה. 

2. על בעל המשאית/משאיות להצטייד גם ברישיון מוביל על פי חוק שירותי הובלה.

3. כתובת העסק- כתובתו הפרטית של בעל המשאית.

4. בעל המשאית/משאיות אינו נדרש להגיש תכניות כלשהן של העסק שכן מדובר ברכב נייד. 

5. בקשה לרישיון העסק תוגש ביחד עם נספח הכולל את רשימת כל כלי הרכב הנכללים בעסק במועד הבקשה לקבלת הרישיון ואין צורך לבקש רישיון ביחס לכל כלי רכב בנפרד .

6. הרישיון יינתן ביחס לכל כלי הרכב הקיימים בצי הרכב של מבקש הרישיון. 

7. העתק רישיון העסק ,כולל רשימת כלי הרכב יימצא בכל אחד מכלי הרכב הנכללים ברישיון. 

8. במקרה של החלפת כלי רכב, יש לפנות למחלקת רישוי עסקים במועצה לעדכן את רשימת כלי הרכבה הנכללים ברישיון.   

9. לא נדרש אישור שימוש חורג לדירת המגורים,שכן העסק נייד וביתו הפרטי של בעל המשאית הינו כתובת למשלוח הודעות בלבד. 

10. לכלי רכב המובילים מזון מחוץ לתחום המועצה אל תחום המועצה,יינתן רישיון עסק על ידי רשות הרישוי ביישוב שבו ממוקם ופועל משרד העסק. 

 

ב. דרישות המועצה :

     1. ינקטו כל האמצעים למניעת רעש בלתי סביר מפעילות כלי הרכב של ההובלה כלל קביעת שעות הפעילות ,על פי דרישת איגוד ערים לאיכות הסביבה אשקלון.

    2. יש  לתאם מול הוועדה המרחבית את הסדרי ומיקום חניית כלי הרכב . 

    3. יש לפנות לווטרינר המועצה לקבלת הנחיותיו/דרישותיו ,ככל שיהיו,לעיסוק זה.


4.6 ה'- הסעדה (קייטרינג)- כהגדרתה בתקנות רישוי עסקים( תנאים תברואיים לעסקים ליצור מזון), התשל"ב-1972 

 

א. נותני אישור:

משרד הבריאות ,כבאות והצלה. לפריט זה לא פורסם מפרט אחיד ( למועד כתיבת מסמך זה).  

1. תשומת ליבכם כי על העסק לעמוד בין השאר בנקבע בתקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים לעסקים לייצור מזון),התשל"ב-1972 ובנקבע בחוק הגנה על בריאות הציבור( מזון) התשל"ו- 2015. 

2. משרד הבריאות יקבע את השטחים המינימליים והחדרים והאמצעים והמתקנים הנדרשים לניהול העסק וכן את מפרט הדרישות המלא הנדרש, זאת על פי הפעילות הספציפית,התפריט ,כמות המזון, דרכי הכנת המזון וכיוצא בזה. 

3. לעיסוק זה נדרש בין השאר גם רישיון ייצרן מטעם משרד הבריאות


ב. דרישות המועצה:-

     1. ינקטו כל האמצעים למניעת רעש  מחוץ לכותלי העסק.על פי דרישה של איגוד ערים לאיכות הסביבה אשקלון יוכן ויוגש על ידי /מטעם העסק חו"ד/דו"ח אקוסטי המתייחס לכלל מקורות הרעש בעסק כגון: מערכות קירור, מנועים, מדחסים, מפוחים,מערכות מיזוג ועוד ומהם האמצעים הנדרשים למניעת רעש באופן שלא ישמע מחוץ לכותלי העסק. 

     2. ינקטו כל האמצעים למניעת ריח וזיהום אויר מחוץ לכותלי העסק. על פי דרישת האיגוד יקים העסק מנדפים, מסננים מתאימים וארובה אל הגג העליון ביותר של מבנה העסק, על פי תכנית שתוגש לאישור האיגוד. 

         תשומת לב - כי להקמת ארובה חיצונית למבנה, נדרש היתר בנייה כחוק.  

     3. יש לתאם עם מחלקת התברואה את הסדרי פינוי האשפה והפסולת מהעסק. 

     4. מערכת השפכים מהעסק תחובר למערכת השפכים הציבורית. חל איסור על שימוש בבורות ניקוז או ספיגה ועל הזרמת שפכים לא מעובדים למערכת הביוב הציבורית.

     5. מערכת השפכים תעבור דרך מתקן מפריד שומנים תקני, שחייב בעל העסק להתקין כדי למנוע חדירת שומנים למערכת הניקוז הציבורית בהתאם לגודל העסק. העסק חייב לחתום על חוזה עם חברה מוסמכת לשאיבת שומנים להורקה של מפריד השומנים לפי הצורך.

         יש לשמור את המסמכים המעידים על פינוי השומנים של העסק לתקופה של שלוש שנים לפחות.

     6. יש להסדיר מול תאגיד המים את כל הנדרש והנחיותיהם למערכת השפכים. 

     7. שמן משומש ייאסף במיכל ייעודי ויפונה לאתר מורשה על פי דין על ידי קבלן מורשה. קבלות על הפינוי יישמרו בעסק למשך 3 שנים לפחות  ויוצגו לנציגי המועצה/תאגיד המים על פי דרישתם.   

 


4.6 ו'  ייצורו,עיבודו, אריזתו- מחומרי גלם מן החי ביכולת ייצור שאינה עולה על  5 טון ליום, ייצורו ,עיבודו, אריזתו- מחומרי גלם שאינם מן החי    ביכולת ייצור שאינה עולה על 50 טון ליום

 

א. נותני אישור:

משרד הגנת הסביבה למעט לעניין אריזתו (לידיעה בלבד), משרד הבריאות,כבאות והצלה.לפריט זה לא פורסם מפרט אחיד( למועד כתיבת מסמך זה).  

1. יודגש, כי להובלת המזון, הפצתו או חלוקתו, נדרש פריט רישוי נוסף- 4.6 ד'. 

2.  בנוסף לרישיון עסק ,נדרש גם רישיון ייצרן משירות המזון במשרד החקלאות .

3. נותני האישור /רישיון ייתנו את הנחיותיהם ודרישותיהם בהליך רישוי העסק,בכפוף לחוק/תקנות/נהלים ולאחר ביקורת בעסק.

4. תשומת ליבכם כי העסק יידרש בין השאר להעביר לנותני האישור מידע לגבי מהם המוצרים המיוצרים הליכי הייצור, מהי התפוקה המתוכננת,מהן הכמויות המרביות של התוצרת הגמורה, מהם חומרי הגלם  וכמותם בהליכי הייצור,כמויות מאוחסנות יומיות, מיקום האחסון, סקר סיכונים (ככל שיידרש), שימוש בחומרים מסוכנים, דלק, גז ועוד. 


ב. דרישות המועצה  :

     1. ינקטו כל האמצעים למניעת רעש  מחוץ לכותלי העסק .על פי דרישה של  איגוד ערים לאיכות הסביבה אשקלון, יוכן ויוגש על ידי /מטעם העסק חוו"ד/דו"ח אקוסטי המתייחס לכלל מקורות הרעש בעסק כגון: מערכות קירור, מנועים, מדחסים, מפוחים, מערכות מיזוג ועוד ומהם האמצעים הנדרשים למניעת רעש באופן שלא ישמע מחוץ לכותלי העסק. 

     2. יינקטו כל האמצעים למניעת ריח וזיהום אויר מחוץ לכותלי העסק.על פי דרישת האיגוד יקים העסק  מנדפים ,מסננים מתאימים וארובה אל הגג העליון ביותר של מבנה העסק, על פי תכנית שתוגש לאישור האיגוד. 

         תשומת לב - כי להקמת ארובה חיצונית למבנה, נדרש היתר בנייה כחוק.  

     3. יש לתאם עם מחלקת התברואה את הסדרי פינוי האשפה והפסולת מהעסק. 

     4. מערכת השפכים מהעסק תחובר למערכת השפכים הציבורית.חל איסור על שימוש בבורות ניקוז או ספיגה ועל הזרמת שפכים לא מעובדים למערכת הביוב הציבורית.

     5. מערכת השפכים תעבור דרך מתקן מפריד שומנים תקני, שחייב בעל העסק להתקין כדי למנוע חדירת שומנים למערכת הניקוז הציבורית בהתאם לגודל העסק. העסק חייב לחתום על חוזה עם חברה מוסמכת לשאיבת שומנים להורקה של מפריד השומנים לפי הצורך.

         יש לשמור את המסמכים המעידים על פינוי השומנים של העסק לתקופה של שלוש שנים לפחות.

     6. יש להסדיר מול תאגיד המים את כל הנדרש  והנחיותיהם למערכת השפכים. 

     7 . שמן משומש ייאסף במיכל ייעודי ויפונה לאתר מורשה על פי דין על ידי קבלן מורשה. קבלות על הפינוי יישמרו בעסק למשך 3 שנים לפחות ויוצגו לנציגי המועצה/תאגיד המים על פי דרישתם.

     8.  ווטרינר המועצה ייתן את דרישותיו והנחיותיו להליך הרישוי ולאחר ביקורת בעסק .


4.7  מזון לרבות משקאות- מכירתו 


 

4.7 א'- קיוסק

א. נותני אישור:- משרד הבריאות (לידיעה),כבאות והצלה. לפריט זה פורסם מפרט אחיד .

1. יובהר כי החוק אינו מגדיר מהו "קיוסק". אך הגדרת המונח מצויה בתנאי משרד הבריאות לקיוסקים אשר הוצאו מכוח פקודת מלאכות ותעשיות (הסדרתן) משנת 1927. 

2. על פי הפסיקה, בקיוסק ימכרו מוצרים ובכללם מוצרי מזון לאכילה בלבד כולל כריכים מוכנים ,ללא כל התעסקות או טיפול כלשהוא במזון וללא כל הליך כגון הכנה, ערבוב, חיתוך ,טיגון, בישול, חימום וכיוצא בזה.

3. מדובר במכירה והגשת המוצר ללא צורך בהשתהות ובהמתנה של הלקוח.  

4. בקיוסק לא ימכרו מוצרי חלב, בשר או מוצרים קפואים ומשקאות משכרים  מכל סוג שהוא.   

5. כל "עיסוק" במזון יהפוך את העסק לטעון רישוי על פי  פריט רישוי 'בית אוכל'.  

 

ב. דרישות המועצה :

     1. ינקטו כל האמצעים למניעת רעש  וזיהום אויר מחוץ לכותלי העסק .

     2. חל איסור על הפעלת מערכת הגברה והשמעת מוזיקה הנשמעת מחוץ לכותלי העסק..

 

4.7 ב'- מרכול מקום לממכר מזון ומוצרי צריכה לשימוש אישי או ביתי, שאין בו טיפול במזון, לרבות משלוח מזון 

            

א. נותני אישור:

משרד הבריאות (לידיעה),כבאות והצלה.לפריט זה לא פורסם מפרט אחיד (למועד כתיבת מסמך זה).פורסמה טיוטת מפרט אחיד להערות הציבור. 

1. מצאנו לנכון להבהיר כי "טיפול במזון"  מוגדר בתקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים ברוכלות מזון),התשס"ט-2009.ראיית העיסוק ברוכלות מזון אומצה לכלל העסקים המטפלים במזון.

2. "טיפול במזון" כולל  חיתוך ופריסה, פירוק, טחינה, ערבוב, תיבול, הפשרה, אפיה, חימום, סחיטה, שטיפה, אריזה מחדש, או כל פעולה אחרת המשנה את המצב הפיזי או הכימי של המזון.

3. לכן, כל מכירת מזון שאינו ארוז כפי שבעל העסק רכש אותו ובכלל זה למשל פריסת נקניק,פריסת גבינות,ייחשב לטיפול במזון. 

4. במרכול מותר למכור משקאות משכרים, שלא לצריכה במקום. 


ב. דרישות המועצה:

     1. ינקטו כל האמצעים למניעת רעש  מחוץ לכותלי העסק.על פי דרישה של איגוד ערים לאיכות הסביבה אשקלון,יוכן ויוגש על ידי/מטעם העסק חו"ד/דו"ח אקוסטי המתייחס לכלל מקורות הרעש בעסק כגון: מערכות קירור, מנועים, מדחסים, מפוחים, מערכות מיזוג ועוד  ומהם האמצעים הנדרשים למניעת רעש באופן שלא ישמע מחוץ לכותלי העסק,כולל רכבי משלוחים ( ככל שפועלים).   

     2. ינקטו כל האמצעים למניעת ריח וזיהום אויר מחוץ לכותלי העסק.  

    3. יש לתאם עם מחלקת התברואה את הסדרי פינוי האשפה והפסולת מהעסק. 

     4. מערכת השפכים מהעסק תחובר למערכת השפכים הציבורית.חל איסור על שימוש בבורות ניקוז או ספיגה ועל הזרמת שפכים לא מעובדים למערכת הביוב הציבורית.

     5. מערכת השפכים תעבור דרך מתקן מפריד שומנים תקני, שחייב בעל העסק להתקין כדי למנוע חדירת שומנים למערכת הניקוז הציבורית בהתאם לגודל העסק. העסק חייב לחתום על חוזה עם חברה מוסמכת לשאיבת שומנים להורקה של מפריד השומנים לפי הצורך.

         יש לשמור את המסמכים המעידים על פינוי השומנים של העסק לתקופה של שלוש שנים לפחות.

     6. יש להסדיר מול תאגיד המים את כל הנדרש  והנחיותיהם למערכת השפכים. 

     7. יש לתאם מול מחלקת ההנדסה את הסדרי החניה לעסק וחניית רכבי/קטנועי השליחות.  

     8. חל איסור על השמעת מוזיקה הנשמעת אל מחוץ לכותלי העסק. 

            

4.7 ג'- אטליז- מכירת בשר, עופות או דגים שאינם קפואים

א. נותני אישור:

משרד הבריאות, כבאות והצלה. לפריט זה לא פורסם מפרט אחיד ( למועד כתיבת  מסמך זה). 

1. על העסק לעמוד בנדרש בחוקים תקנות ,חוזרי מנכ"לים ,הנחיות רבות,לפיקוח על מכירת בשר ומוצרים מן החי.

2. משרד הבריאות פרסם ב-8.4.2016 בחוזר מספר 5/2016, הנחיות בנוגע לתנאים התברואיים הנדרשים לשם קבלת אישורו לניהול עסק של אטליז או מחלקת בשר בתוך מרכול. יש לבדוק עדכניות. 

3. חלק מסוגי אטליזים נדרשים גם לרישיון ייצרן  כמפורט בחוזר. 

4. להכנת ומכירת עוף בגריל בעסק, נדרש פריט רישוי נוסף-4.2 ג'. 

5. רק אטליז בעל רישיון ייצרן ,רשאי לבצע פעילות של הכנת מזון כגון:טיגון, בישול, אפיה וכיוצא  בזה.

6. מומלץ לפנות למחלקת רישוי  עסקים ולמשרדי נותני האישור, לקבלת מידע מוקדם

7. תשומת ליבכם כי תוקף הרישיון לאטליז הוא שנה אחת !

 

ב. דרישות המועצה:

    1. בפרק דרישות כלליות לעסקים, פורסמו דרישות והנחיות ווטרינר המועצה. . 

2. בשל סוגי הפסולת ושאריות מזון מן החי, יש לתאם עם מחלקת התברואה את הסדרי פינוי האשפה והפסולת מהעסק כולל שקיות אחסון

        הפסולת ואחזקתה בקירור עד למועד הפינוי.  

3. מערכת השפכים מהעסק תחובר למערכת השפכים הציבורית .חל איסור על שימוש בבורות ניקוז או ספיגה ועל הזרמת שפכים לא מעובדים 

        למערכת הביוב הציבורית .

    4. מערכת השפכים תעבור דרך מתקן מפריד שומנים תקני, שחייב בעל העסק להתקין כדי למנוע חדירת שומנים למערכת הניקוז הציבורית  בהתאם לגודל העסק. העסק חייב לחתום על חוזה עם חברה מוסמכת לשאיבת שומנים להורקה של מפריד השומנים לפי 

הצורך.יש לשמור את המסמכים המעידים על פינוי השומנים של העסק לתקופה של שלוש שנים לפחות.

    5.  יש להסדיר מול  תאגיד המים את כל הנדרש והנחיותיהם למערכת השפכים.

    6.  ינקטו כל האמצעים למניעת רעש  מחוץ לכותלי העסק .על פי דרישה של איגוד ערים לאיכות הסביבה אשקלון,יוכן ויוגש על ידי/מטעם העסק חו"ד/דו"ח אקוסטי המתייחס  לכלל מקורות הרעש בעסק כגון: מערכות קירור, מנועים, מדחסים, מערכות  מיזוג ועוד ומהם האמצעים הנדרשים למניעת רעש באופן שלא ישמע מחוץ לכותלי העסק.

    7. במידה ובעסק יהיה הכנת ומכירת עוף בגריל, האיגוד ידרוש נקיטת אמצעים למניעת זיהום אויר וריח מחוץ לכותלי העסק ,כדוגמת מערכת נידוף, מסננים מפוח ובמקרים מסוימים אף הקמת ארובה אל מעל לגג מבנה העסק. 

        

4.7 ד'- מרכול- כמשמעותו בפריט 4.7 ב' , שיש בו טיפול במזון, לרבות משלוח מזון

 

א. נותני אישור:

משרד הבריאות ,כבאות והצלה.לפריט זה לא פורסם מפרט אחיד ( למועד כתיבת מסמך זה).

 

1. על העסק חלים בין השאר הוראות החוק להגנה על בריאות הציבור (מזון) ,התשע"ו-2015, תקנות רישוי עסקים( תנאי תברואה נאותים ברוכלות מזון),התשס"ט-2009, הנחיות משרד הבריאות בנושא תנאי תברואה נאותים למרכולים-2011, חוקי עזר ככל שקיימים ועוד. 

 2. מצאנו לנכון להבהיר כי "טיפול במזון"  מוגדר בתקנות רישוי עסקים( תנאי תברואה נאותים ברוכלות מזון),התשס"ט-2009. ראיית העיסוק  הזה ברוכלות מזון אומצה לכלל העסקים המטפלים במזון.

3. "טיפול במזון" כולל חיתוך ופריסה, פירוק, טחינה, ערבוב, תיבול, הפשרה, אפיה,חימום, סחיטה, שטיפה, אריזה מחדש, או כל פעולה אחרת המשנה את המצב הפיזי או הכימי של המזון.

4. במרכול מותר למכור משקאות משכרים, שלא לצריכה במקום. 

5. למשלוח מזון לא נדרש רישיון עסק נפרד,היות ופריט זה כבר כלול בפריט 4.7 ד'.

6. במידה ובמרכול פועל גם אטליז, לרבות הכנת עופות בגריל, חלים עליו כל הדרישות המפורסמות במסמך זה לפריט 4.7 ג'.   תשומת לב לנושא רישיון ייצרן  נדרש.   


ב. דרישות המועצה :

     1. ינקטו כל האמצעים למניעת רעש  מחוץ לכותלי העסק,על פי דרישה של איגוד ערים לאיכות הסביבה אשקלון,יוכן ויוגש על ידי /מטעם 

         העסק חו"ד/דו"ח אקוסטי המתייחס לכלל מקורות הרעש בעסק כגון: מערכות קירור, מנועים, מדחסים, מפוחים ,מערכות מיזוג ועוד ומהם האמצעים הנדרשים למניעת רעש באופן שלא ישמע מחוץ לכותלי העסק, כולל רכבי משלוחים. 

     2. יינקטו כל האמצעים למניעת ריח וזיהום אויר מחוץ לכותלי העסק.  

     3.  יש לתאם עם מחלקת התברואה את הסדרי פינוי האשפה והפסולת מהעסק. 

     4. מערכת השפכים מהעסק תחובר למערכת השפכים הציבורית .חל איסור על שימוש בבורות ניקוז או ספיגה ועל הזרמת שפכים לא מעובדים למערכת הביוב הציבורית .

     5. מערכת השפכים תעבור דרך מתקן מפריד שומנים תקני, שחייב בעל העסק להתקין כדי למנוע חדירת שומנים למערכת הניקוז הציבורית בהתאם לגודל העסק. העסק  חייב לחתום על חוזה עם חברה מוסמכת לשאיבת שומנים להורקה של מפריד השומנים לפי הצורך.

         יש לשמור את המסמכים המעידים על פינוי השומנים של העסק לתקופה של שלוש שנים לפחות.

     6. יש להסדיר מול תאגיד המים את כל הנדרש והנחיותיהם למערכת השפכים.

     7. במידה ובעסק יהיה הכנת ומכירת עוף בגריל, האיגוד ידרוש נקיטת אמצעים למניעת זיהום אויר וריח מחוץ לכותלי העסק, כדוגמת מערכת נידוף, מסננים מפוח ובמקרים מסוימים אף הקמת ארובה אל מעל לגג מבנה העסק. 

     8. יש להסדיר מול הוועדה המרחבית את הסדרי החניה והפריקה של העסק כולל רכבי השליחויות ככל שיהיו. 

 

8 .4 -  משקאות משכרים- פאב ,בר, מסבאה וכל עסק שעיקר פעילותו הגשתם לצורך צריכה במקום ההגשה

 

א. נותני אישור:

משטרה, כבאות והצלה. לפריט זה פורסם מפרט אחיד.

 

1. בנוסף על האמור במפרט האחיד,על העסק לעמוד בהוראות ובנקבע בתקנות .

 2. בשל הרגישות והמורכבות לניהול עסק מסוג זה, מומלץ לפנות לקבלת מידע מוקדם לנותני האישור.

3. תשומת ליבכם כי הרישיון למכירת משקאות משכרים אינו ניתן לכל אדם והמשטרה רשאית משיקוליה,לסרב לבקשה לרישיון עסק כאמור. 

4. איסור מכירת משקאות משכרים בין השעות 23:00 ועד 06:00 בבוקר למחרת, אינו חל על העסק . 


ב. דרישות המועצה:

 

 1. יינקטו כל האמצעים למניעת רעש מחוץ לכותלי העסק .על פי דרישה של איגוד ערים לאיכות הסביבה אשקלון יוכן ויוגש על ידי /מטעם העסק חו"ד/דו"ח אקוסטי המתייחס  לכלל מקורות הרעש בעסק כגון: השמעת מוזיקה, מערכות קירור, מנועים, מדחסים, מפוחים, מערכות מיזוג ועוד ומהם האמצעים הנדרשים למניעת רעש באופן שלא ישמע כלל מחוץ לכותלי העסק. 

2. בעסקים המבקשים להשמיע מוזיקה ובמיוחד בצמידות/סמיכות למגורים,יחולו מגבלות מחמירות על עוצמת המוזיקה,מניעת מוזיקה הנשמעת מחוץ לכותלי העסק, דרישה להקמת מבואה אקוסטית, בידוד אקוסטי ועוד על פי דרישת האיגוד יתכן ,על פי הצורך, שייאסר לחלוטין השמעת מוזיקה. 

3. במידה ובעסק יוכן ויוגש גם מזון ,ידרוש האיגוד אמצעים למניעת זיהום אויר מחוץ לכותלי העסק. 

    על פי דרישת האיגוד יקים העסק מנדפים, מסננים מתאימים וארובה אל הגג העליון ביותר של מבנה העסק,על פי תכנית שתוגש  לאישור האיגוד.תשומת לכם כי להקמת ארובה חיצונית למבנה, נדרש היתר בנייה כחוק.  

​​​​​​​4. במידה ובעסק יש גם מטבח להכנת מזון, יש לפנות למחלקת רישוי  עסקים לבירור מהם השטחים הנוספים/שינויים הנדרשים  בעסק לעיסוק זה ( מחסן, אולם ישיבת קהל, שירותים ועוד).