3.1  בית מטבחיים, בית נחירה, בית שחיטה


א. נותני אישור:

המשרד להגנת הסביבה, משרד החקלאות,משרד הבריאות (לידיעה),כבאות והצלה.לפריט זה פורסם מפרט אחיד.

1. תשומת ליבכם להנחיות/דרישות נותני האישור,במיוחד בשל מורכבות עיסוק זה. 

2. תשומת ליבכם כי על סוג עסק זה חלים בין השאר תקנות מחלות בעלי חיים(שחיטת בהמות),התשכ"ד-1964,תקנות מחלות בעלי חיים ( בתי שחיטה לעופות),התש"ך-1960. 

3. במפרט האחיד שפורסם על ידי נותני האישור,כלולים דרישות והנחיות ותנאים מוקדמים רבים במיוחד,בשל מורכבות והשפעות סביבתיות של עיסוק זה. מומלץ מאד ללמוד את תכני המפרט לפני קבלת החלטה על הגשת בקשה לרישיון לפריט זה.

    

ב. דרישות המועצה:  

 1. בעל העסק יאחסן פסולת במכלים המיועדים לסוג הפסולת וכמותה ובאופן שימנע מפגעים לסביבה לרבות מפגע ריח, מזיקים ופיזור הפסולת ותשטיפים לסביבה.יש לתאם עם מחלקת תברואה את הסדרי פינוי פסולת, פסדים  ואשפה ופסולת למיחזור. 

 2. יש לתאם עם תאגיד המים את ביצוע דרישותיהם בנושאי ביוב ושפכים, מז"ח, מתקן הפרדת שמנים, ניקוז והחיבור הנדרש של העסק למערכת הביוב הציבורית ועוד. 

 3. בנוסף לדרישות המשרד להגנת הסביבה שינתנו על ידו בהליך הרישוי ( מניעת זיהום אויר, זיהום קרקע ,זיהום מי תהום ומים,חומרים מסוכנים,מרחקי בטיחות, פסולת ,פסדים ועוד), על העסק לפעול כך שלא יגרום לרעש בלתי סביר מכל מתקני  ומערכות העסק כולל משאבות, מדחסים, מפוחים, מתקני קירור, איוורור, מיזוג אוויר, מתקני עזר וכיוצא  בזה.

5. יש לתאם מול ווטרינר המועצה את הנחיותיו ודרישותיו לעסק מסוג זה.

6. להובלת בעלי החיים אל העסק ולאחר הליך השחיטה, נדרש רישיון עסק נוסף.יש לפנות למחלקת רישוי עסקים לעניין זה. 

7. יש לבדוק בוועדה המרחבית לתכנון ובנייה,את האפשרות לקיים עסק מסוג זה במקום המיועד לעסק.  

3.2 בעלי חיים לרבות ימיים

 

3.2 א'- בעלי חיים למעט עופות- גידולם,אחזקתם, טיפול בהם

פריט זה מתייחס גם למרפאה וטרינרית, בית חולים וטרינרי, מעון יום ופנסיון לכלבים /חתולים ולחנויות למכירת בעלי חיים.

 

א. נותני אישור:

המשרד להגנת הסביבה, משרד החקלאות, כבאות והצלה.לפריט זה לא פורסם (למועד כתיבת מסמך זה ) מפרט אחיד. 

פורסמה טיוטת מפרט אחיד להערות הציבור מטעם משרד החקלאות וכבאות והצלה.המשרד להגנת הסביבה עדיין לא פרסם את דרישותיו. 

 1. על עיסוק זה חלים חוקים ותקנות שונות כשהעיקריים ביניהם הם חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) התשמ"ד -1994 ותקנות צער בעלי חיים( הגנה על בעלי חיים) (החזקה  שלא לצרכים חקלאיים) ,תשס"ט-2009. תקנות אלה מתייחסות בין השאר גם לחנויות  בעלי חיים ולפינות חי.למען הסר ספק,התקנות חלות גם על דגים. 

 2. חשוב להדגיש כי התקנות קובעות בין השאר מהם תנאי חיים בסיסיים, הגנה מפני פגעי מזג אויר, תאורה נאותה ,איוורור,הגנה מהטרדות, גישה חופשית למי שתייה, מזון מספיק ומתאים לצרכיו והרגלי האכילה של בעל החיים, כלובים בטיחותיים ונקיים, חישוב שטחי מחייה מינימליים, טיפול רפואי, פיקוח ובקרה ,תשתיות, הכשרה והסמכה של מנהל העסק ואחראי על העסק ועוד.היות ומדובר בדרישות מורכבות ומחמירות,חשוב ומומלץ להכיר את כל הדרישות וההנחיות לסוג עיסוק זה.ראוי לציון כי מדובר בעבירה פלילית על פי חוק,באם בעל החיים מוחזק בתנאי מחייה ובתנאים ירודים

 1. המשרד להגנת הסביבה ייתן בין השאר דרישות והנחיות לטיפול ופינוי פסולת מסוכנת (תכשירים רפואיים וכיוצא בזה) וביולוגית ממרפאות ווטרינריות.  

 1. תשומת ליבכם כי מכירת מזון לבעלי חיים כולל באריזות סגורות ואטומות בעסקים כאמור, טעון רישיון עסק נוסף,על פי פריט 3.5 ב'. 

 

ב. דרישות המועצה:

 1. חובת הודעה לרופא הווטרינרי של המועצה על פתיחת העסק באופן הקבוע בתקנות ומילוי כל הנחיותיו ודרישותיו. 

 1. בעסק ינוהל יומן רפואי של בעלי החיים על פי הנחיות רופא ווטרינר .

 1. יש לקבוע בעסק שלט האוסר על האכלת בעלי חיים או נגיעה בהם או בכלוביהם ללא אישור.

 1. יש לקבוע בעסק שלט נוסף שיראה מחוץ לעסק ובו יופיע מספר טלפון של האחראי אליו ניתן  לפנות כשהעסק  סגור.

 1. יש לתאם עם מחלקת התברואה במועצה את הסדרי פינוי הפסולת כולל פסולת למיחזור מהעסק. 

 1. ינקטו כל הצעדים הנדרשים למניעת מטרדי רעש וזיהום אויר מחוץ לכותלי העסק.


 

3.2 ח' עופות- גידולם,אחזקתם,טיפול בהם

 

א. נותני אישור :

משרד הגנת הסביבה,משרד החקלאות,כבאות והצלה.לפריט זה לא פורסם ( למועד כתיבת מסמך זה) מפרט אחיד. 

    יש לעמוד בין השאר:-

1. תקנות רישוי עסקים( תנאים לרישוי משקי עופות ולולים) ,התשמ"א-1981.

2. יש לעמוד בנקבע בנהלי והנחיות משרד החקלאות ופיתוח הכפר,המפורסמים מעת לעת,הכוללים בין השאר אישור ווטרינרי להקמת  והפעלת לול.

3. יש לעמוד בנקבע בחוק הגנה על בריאות הציבור (מזון), התשע"ו -2015.

4. יש לעמוד בהנחיות ודרישות המשרד להגנת הסביבה לרבות לעניין טיפול וסילוק פגרים, טיפול בפסולת,הנחיות לגידול בעלי כנף, כמפורסם באתר המשרד להגנת הסביבה. 


ב. דרישות המועצה: 

1.  על העסק לעמוד בדרישות והנחיות המועצה שינתנו בהליך הרישוי .

2. יש לתאם מול מחלקת התברואה את נושאי פינוי אשפה,פסולת ,זבל,פסדים, אריזות וכיוצא בזה.

3. איגוד ערים לאיכות הסביבה אשקלון, ולאחר ביקורת בעסק,ידרוש ויתן הנחיות ככל שימצא לנכון בנושאי מניעת רעש, זיהום אוויר בדגש על ריחות,מניעת זיהום קרקע ומים,איטום תשתיות ורצפות,אחסנת וטיפול בחומרי הדברה וחיטוי, דלק, גז וכל נושא רלוונטי אחר.

4. יש לתאם מול תאגיד המים והביוב את נושא אספקת המים, מז"ח ,פינוי וטיפול בשפכי העסק.


 

3.4 חומרי הדברה, חומרי רעל לשימוש חקלאי

 

3.4 ג' מכירתם

 

א. נותני אישור :

משרד הגנת הסביבה( לידיעה),כבאות והצלה.לפריט זה פורסם מפרט אחיד.

 

1. תשומת ליבכם כי המשרד להגנת הסביבה על פי שיקוליו ועל פי העניין ,יכול לתת דרישות בנושא חומרים מסוכנים, דרישה להיתר רעלים, טיפול ופינוי פסולת מסוכנת,אחסנת החומרים,ניהול פנקס רעלים ועוד.

2. יש לבדוק מול המשרד להגנת הסביבה מלוא דרישותיהם לרישיון. 

 

  ב. דרישות המועצה:

1. יש לתאם מול מחלקת התברואה את נושאי פינוי אשפה,פסולת ,שאריות מזון רפואי אריזות וכיוצא בזה.

2. איגוד ערים לאיכות הסביבה אשקלון, ולאחר ביקורת בעסק, ידרוש ויתן הנחיות ככל שתמצא לנכון בנושאי מניעת רעש, זיהום אוויר בדגש על ריחות,מניעת זיהום קרקע ומים,איטום רצפות, חומרים מסוכנים וכל נושא רלוונטי אחר.

3. יש לתאם מול תאגיד המים והביוב את נושא אספקת המים, מז"ח ,פינוי וטיפול בשפכי העסק.


 

3.5  מזון לבעלי חיים


3.5 א' ייצורו,עיבודו, אריזתו

 

א. נותני אישור :

משרד הגנת הסביבה למעט לעניין אריזתו, משרד העבודה למעט לעניין אריזתו,משרד החקלאות, כבאות והצלה. לפריט זה לא פורסם ( למועד כתיבת מסמך זה), מפרט אחיד. פורסמה טיוטת מפרט אחיד להערות הציבור מטעם משרד העבודה, משרד החקלאות, כבאות והצלה. המשרד להגנת הסביבה עדיין לא פרסם טיוטה מטעמו.

1. יש לבדוק עדכניות הדרישות/הנחיות באתרי נותני האישור בקישורים במפרט זה.

2. חלק מהחוקים ותקנות עיקריים (הכלולים בטיוטת המפרטים) :-

     א. פקודת הבטיחות בעבודה, התש"ל-1970 .

     ב. חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד-1954.

     ג. תקנות הפיקוח על מזון לבעלי חיים( סימון מזון לבעלי מחיים) ,תשע"ח- 2018 .

     ד. פקודת ותקנות הרוקחים.

     ה. פקודת מחלות בעלי חיים (נוסח חדש) ,תשמ"ה- 1985 

 

ב. דרישות המועצה:

1.  על העסק לעמוד בדרישות והנחיות ווטרינר המועצה שיינתנו בהליך הרישוי .

2. יש לתאם מול מחלקת התברואה את נושאי פינוי אשפה,פסולת ,שאריות מזון רפואי, אריזות וכיוצא בזה.

3. איגוד ערים לאיכות הסביבה אשקלון, ולאחר ביקורת בעסק, ידרוש ויתן הנחיות ככל שימצא לנכון בנושאי מניעת רעש, זיהום אוויר בדגש על ריחות,מניעת זיהום קרקע ומים,איטום רצפות, דלק, גז וכל נושא רלוונטי אחר.

4. יש לתאם מול תאגיד המים והביוב את נושאי אספקת המים, התקנת מז"ח ופינוי וטיפול בשפכי העסק.

 


3.5 ב'  מזון לבעלי חיים -אחסונו ,הובלתו או חלוקתו, מכירתו

א. נותני אישור :

משרד החקלאות, כבאות והצלה.לפריט זה פורסם מפרט אחיד. 

1.  על העסק לעמוד בין השאר בנקבע בחוק לפיקוח על מזון לבעלי חיים, התשע"ד -2014 ותקנותיו ועל פי כל דין. 

2.  תשומת ליבכם כי מכירת מזון לבעלי חיים באריזות סגורות ואטומות ,טעון  רישיון  עסק .

3.  אחסון הובלה חלוקה ושיווק המזון,יעשה על פי הוראות אחסון והובלה כמפורט בחוק ובתקנות,ככל שנקבעו כאלה. 

4. הבקשה לרישיון העסק תוגש ביחד עם נספח הכולל את רשימת כל כלי הרכב הנכללים בעסק במועד הבקשה לקבלת רישיון ואין  צורך לבקש רישיון ביחס לכל כלי רכב בנפרד.הרישיון יינתן ביחס לכל כלי הרכב בצי הרכב של המבקש.

5. העתק רישיון העסק כולל נספח כלי הרכב,יימצא בכל אחד מכלי הרכב הנכללים ברישיון.

 

ב. דרישות המועצה: 

1.  על העסק לעמוד בדרישות והנחיות ווטרינר המועצה שינתנו בהליך הרישוי בדגש בין השאר על ניקיון העסק ואחסון המזון בגובה מינימלי של 25 ס"מ מעל לרצפה .

2.  בעסק יותקן כיור וברז מים זורמים.

3.  מחלקת התברואה תיקבע לעסק את סידורי פינוי האשפה.

4.  יינקטו כל האמצעים למניעת רעש וזיהום אויר מחוץ לכותלי העסק. 

5.  לבקשת הרישיון להובלת וחלוקת מזון כאמור,יש לצרף בין השאר גם צילומי רכב ההובלה והחלוקה מהחזית ומהצד ולצרף צילומי רישיון הרכב ותעודת ביטוח חובה תקפים. 

 

3.6 פסדים ובכלל אלה חלקי בעלי חיים ופרשיהם 

 

3.6 א' איסופם, מכירתם

א. נותני אישור:

משרד החקלאות. לפריט זה לא פורסם (למועד כתיבת מסמך זה),מפרט אחיד.פורסמה טיוטת המפרט להערות הציבור. 

1. על העסק לעמוד בין השאר בתקנות מחלות בעלי חיים (פסדים), התשמ"א-1981, הנחיות ונהלי משרד החקלאות הכוללות בין השאר הוראות  לפינוי וטיפול בפסדים, מתקני שריפתם, וכיוצא בזה .

2. בשלב הטיפול בבקשה לרישיון העסק ,משרד הבריאות יקבע בהתאם לאופי והיקף הפעילות את מלוא דרישותיו. 


 

ב. דרישות המועצה: 

1. איגוד ערים לאיכות הסביבה אשקלון ובהתאם להיקף ואופן הפעלת העסק,יקבע את דרישותיו ככל שיידרש בנושאי הפינוי, הטיפול, השריפה, ההטמנה, מניעת מפגעי זיהום אוויר,ריחות, זיהום קרקע ומים, מזיקים ועוד.

2. ווטרינר המועצה יקבע את דרישותיו ותנאיו בהתאם לממצאי ביקורת בעסק.

3. מחלקת תברואה ובהתאם לביקורת בעסק, תקבע את דרישותיה למתקני איסוף והסדרי פינוי אשפה ופסולת מהעסק.

4. תאגיד המים יקבע בשלב טיפולו בבקשה לרישיון את דרישותיו בנושאי שפכים, אספקת מים, מז"ח וכיוצא בזה.  

5. הבקשה לרישיון העסק תוגש ביחד עם נספח הכולל את רשימת כל כלי הרכב הנכללים בעסק במועד הבקשה לקבלת רישיון ואין  צורך לבקש רישיון ביחס לכל כלי רכב בנפרד.הרישיון יינתן ביחס לכל כלי הרכב בצי הרכב של המבקש.

6.  העתק רישיון העסק כולל נספח כלי הרכב,יימצא בכל אחד מכלי הרכב הנכללים ברישיון.

 

3.6 ב' עיבודם

 

א. נותני אישור :

  משרד הגנת הסביבה,משרד החקלאות ופיתוח הכפר, כבאות והצלה. לפריט זה פורסם מפרט אחיד. 

 

1. על פי חוק רישוי עסקים, המשרד להגנת הסביבה פטור מפרסום מפרט אחיד לסוג עסק זה בשל אופיו וייחודיותו ודרישותיו יינתנו בשלב הטיפול בבקשה לרישיון העסק.

2. דרישות המשרד להגנת הסביבה יכול שיכללו בין השאר דרישות בנושאי זיהום אוויר,זיהום קרקע ומים, חומרים מסוכנים, טיפול בפסולת הנוצרת, שפכים ועוד. 

3. בנוסף לחוקים, תקנות הנוגעות לעיסוק זה, משרד החקלאות  ופיתוח הכפר פרסם נהלים לתשתיות העסק הנדרשים תחזוקתם, דיווחים, לפינוי וטיפול בפסדים, רכבי הובלה ועוד ויש לבדוק מולם כולל באתר המשרד את מלוא ההנחיות והדרישות.

4. רשות כבאות והצלה כוללת בין שאר דרישותיה גם נושאי מתשתיות העסק, מערכות גלוי וכיבוי, חומרים מסוכנים נהלי חירום ועוד.יש לבדוק מולם את מלוא ועדכניות דרישתם. 

 

ב. דרישות המועצה: 


1.  איגוד ערים לאיכות הסביבה אשקלון ובהתאם להיקף ואופן הפעלת העסק, יקבע ככל שיידרש בנוסף לדרישות המשרד להגנת הסביבה, את דרישותיו ככל שיידרש בנושאי מניעת מפגעי זיהום אוויר,ריחות, זיהום קרקע ומים, מזיקים ועוד.

2. ווטרינר המועצה יקבע את דרישותיו ותנאיו בהתאם לממצאי ביקורת בעסק.

3. מחלקת תברואה ובהתאם לביקורת בעסק, תקבע את דרישותיה למתקני איסוף והסדרי פינוי אשפה ופסולת מהעסק.

4. תאגיד המים יקבע בשלב טיפולו בבקשה לרישיון את דרישותיו בנושאי שפכים, אספקת מים, מז"ח וכיוצא בזה.