חזון המועצה האזורית שער הנגב

המועצה האזורית שער הנגב מחויבת להמשך ביסוסה וצמיחתה של ההתיישבות השיתופית הכפרית בצפון הנגב, על בסיס עקרונות מגילת העצמאות של מדינת ישראל וערכי הצדק החברתי.

שער הנגב תפעל להבניית המציאות, תוך מתן מענים לסוגיות העומדות במבחן ההווה ואל מול אתגרי המחר.

המועצה תתמוך ביישוביה ותסייע לפיתוחם, תוך חיזוק הקהילתיות והעצמאות הניהולית של הקיבוצים והמושב ופיתוח אישי של תושבי האזור. המועצה תעודד קיום חיים דמוקרטיים ומעורבות התושבים בתהליכי קבלת החלטות, תוך חתירה לקיום תרבות של שיח והדברות, במטרה להגיע להסכמות רחבות ויציבות.

שער הנגב תהיה בית לבנים ולתושבים חדשים, המזדהים עם ערכי הקהילות שבתוכה. הקהילות ביישובי המועצה יהיו רב דוריות, צומחות ומתחדשות. גודלם של המועצה ושל הישובים יקבע תוך איזון בין הצמיחה והקליטה לחוסנן ולכידותן של הקהילות.

המועצה והיישובים יפעילו במשותף ובתיאום מערך שירותים סדור, איכותי ועדכני על בסיס תפיסת השלטון הדו-רובדי.

המועצה תפעל עם הישובים לפיתוח מערכות של סולידריות ותמיכה הדדית ברמות הפרט, הקהילה והאזור. המועצה תוביל עשייה משימתית מול ציבורים שונים לקידום צרכים אנושיים, חברתיים ולאומיים.

המועצה תפעל עם הישובים לחיזוק החוסן הקהילתי והאישי לאורך זמן ולהבניית מערכי החירום מול האיומים הביטחוניים במרחב. במקביל, המועצה תחרוט על דגלה את התקווה לשלום אמת ותחתור להגיע לדו קיום עם תושבי רצועת עזה.

קריית החינוך תהיה הלב הפועם של האזור, ותשמש מוקד לשירותים איכותיים במגוון של תחומי חינוך, רווחה, השכלה, תרבות וספורט, היוצרים רצף מילדות ועד זקנה. בקריה תפעל מערכת חינוכית מתקדמת וערכית, המשלבת בין החינוך הפורמאלי והחינוך הבלתי פורמאלי. המועצה תתמוך בהמשך פיתוחה של מכללת ספיר כמנוף לשגשוג אזורי.

המועצה תתנהל על בסיס כלכלי איתן ומאוזן ותפעל להרחיב ולבסס את מקורות ההכנסה והתעסוקה של הישובים והתושבים. שער הנגב תהיה בית ליוזמים ותשמש כר להגשמת שאיפותיהם. המועצה תעודד יזמויות קהילתיות, חינוכיות ועסקיות, שיאפשרו פיתוח שירותים חדשניים ואיכותיים, המתאימים לצרכי המגזר הכפרי ומרחב הנגב הצפוני.

המועצה תשמור על איזון בין פיתוח לבין שמירה על הנופים הפתוחים וערכי הטבע. המועצה תתמוך בקידום ופיתוח החקלאות כמקור הכנסה וכערך משמעותי באורח החיים הכפרי.

המועצה תפעל לאורה של היהדות הפלוראליסטית ותקיים שיתופי פעולה עם מגוון רחב של גורמים בארץ ועם קהילות יהודיות ואחרות בחו"ל. 
שער הנגב רואה בפיתוח העיר שדרות מנוף חיוני לפיתוח המרחב, שיפור השירותים וחיזוק המרקם החברתי באזור.

המועצה האזורית שער הנגב מחויבת לחזון זה. הוא ישמש כמגדלור למועצה ולישובים, ולאורו יוגדרו היעדים ותכוון העשייה באזור אל מול פני העתיד.