הצהרה והתחייבות

בהגשת בקשה זו הנני מצהיר/ה כי קראתי את הקריטריונים למלגה ובני/בתי עומד/ת בקריטריונים. אני מצהיר/ה כי הפרטים שמסרתי לעיל הם נכונים, מדויקים ומלאים ומתחייב/ת להודיע בכתב לוועדת המלגות, באם יחול שינוי בפרטים. במידה ואזכה במלגה בני/בתי מתחייב/ת להמשיך את לימודי המוזיקה בקונסרבטוריון האזורי, עד לסוף שנת הפעילות, אשר במהלכה התקבלה המלגה. בני/בתי מתחייב/ת לקחת חלק/להשתתף/להופיע בנגינה באירועים שונים מטעם הקונסרבטוריון האזורי ע"פ דרישה.

פרטי ההורה

Browser not supported

תאריך אחרון להגשה ה-1/3/2022