מפרט דרישות פרטניות מעסקים ותנאים לקיום עסק כחוק

כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן בנוסף וחלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט האחיד של "נותני האישור" המפורסם מעת לעת על ידי משרד הפנים ועל בעל העסק לעמוד בכל הדרישות.
זאת בנוסף לעמידה בנדרש בחוקים, בחוקי העזר ובתקנות ועל פי כל דין ובכל הדרישות הכלליות הרלבנטיות לעסק, המופיעות במסמך "דרישות כלליות מעסקים" של מועצה אזורית שער הנגב.

להלן דרישות והנחיות של המועצה לסוגי העסקים השכיחים ברחבי המועצה האזורית שער הנגב , לפי קבוצות ופריטי רישוי כמפורט בצו רישוי עסקים( עסקים טעוני רישוי) תשע"ג -2013.

לסוגי עסקים אחרים שאינם מופיעים במסמך זה,יש לפנות למחלקת רישוי עסקים במועצה לבירור ההנחיות והדרישות ככל שיהיו. 

מצאנו לנכון להוסיף לחלק מפריטי הרישוי, הפניות,הבהרות והסברים חשובים כולל לצורך או לפטור מרישיון עסק לעיסוקים הקשורים לאותם פריטים. 

אנו שבים ומזכירים כי יש לבדוק טרם הקמת העסק את ייעוד הנכס לשימוש המבוקש ולוודא שאין חריגות בניה.מומלץ לבדוק במחלקת רישוי עסקים אם ניתן לנהל בנכס ובמקום את העסק המבוקש מבחינת הגודל והתשתיות. 
 

למסמך זה,מצורפים קישורים למשרדים ממשלתיים,רשויות/נותני אישור ולאתר נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות,לצורך עיון/לימוד/עדכניות דרישותיהם ככל שהם מופיעים במפרטים שבהמשך כנותני אישור חיצוניים,זאת בנוסף למופיע לגביהם בתוכן המפרט .

כמו כן,מצאנו לנכון לאפשר לנוחיותכם קישורים ,לחוק רישוי עסקים, תקנות רישוי עסקים ,צו רישוי עסקים,לפרסום משרד הפנים לגבי יישום הרפורמה ברישוי עסקים ברשויות המקומיות ולחוקי העזר של המועצה. 
 

קישורים למשרדי ממשלה, כבאות,שוויון זכויות,נגישות -מפרטים אחידים,חוקי עזר

 

משרד הפנים/ממשל זמין: 

 https://www.gov.il/he/Departments/General/specifications

 

משרד להגנת הסביבה: 

 http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/BusinessLicensingIndustry/Pages/default.aspx

 

משטרת ישראל :

 https://www.gov.il/he/departments/general/police_business_licensing

 

משרד העבודה והרווחה: 

https://cutt.ly/LkivTgq

 

משרד החקלאות ופיתוח הספר:

 https://www.moag.gov.il/Vet/hukim/Business_Licensing/Pages/default.aspx

 

משרד הבריאות: 

 https://www.health.gov.il/Subjects/Environmental_Health/business/Pages/default.aspx

 

הרשות הארצית לכבאות והצלה:

 https://www.gov.il/he/departments/guides/guidelines_citizen

 

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות , משרד המשפטים - נגישות:

https://www.gov.il/he/departments/topics/accessibility_information_for_professionals

 

חוק רישוי עסקים: 

 https://www.nevo.co.il/law_html/law01/p212m1_001.htm

 

תקנות רישוי עסקים:

https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/p212m1_033.htm#Seif54

 

צו רישוי עסקים:

 https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/500_849.htm

 

משרד הפנים - מדריך  יישומי להטמעת הרפורמה : 

https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/business-licensing-reform/he/home_main_business-licensing_training_training-materials-011.pdf

 

חוקי עזר  'שער הנגב' באתר המועצה:

https://www.sng.org.il/11-06-2018-%D7%97%D7%95%D7%A7%D7%99-%D7%A2%D7%96%D7%A8/