• הנני יודע/ת כי מדובר בהצהרה על ביצוע עבודה מהבית נוכח התפשטות נגיף הקורונה.
  • בהצהרתי זו אני מאשר/ת כי שעות העבודה אשר ידווחו על ידי כשעות עבודה בסטאטוס "עבודה מהבית" יהיו בהתאם לביצוע בפועל.
  • ידוע לי כי עלי לפרט את המטלות שביצעתי במסגרת דיווח שעות עבודה מהבית, כפי שיוגדרו לי על ידי הממונה, וכי הדיווח שלי טעון אישור של הממונה הישיר שלי.
  • ידוע לי שאי הצהרת אמת מהווה עבירת משמעת.
  • ידוע לי כי:

לעניין תשלום שכר העבודה החודשי- לעובד שקיבל אישור לעבוד מרחוק ועבד מרחוק במהלך החודש בהתאם לכללים, ייחשבו שעות העבודה מרחוק כשעות עבודה לכל דבר ועניין במסגרת התקן היומי והחודשי של העובד. שעות חוסר שלא יושלמו ינוכו מהשכר.

  • ככלל, בעד יום העבודה מרחוק או יום משולב לא תאושר עבודה בשעות נוספות ולא תהיה זכאות עקב כך לתשלום גמול בעד שעות נוספות.
  • כמו כן, לא יהיה זכאי העובד, בעד יום העבודה מרחוק, לתשלום גמול בעד תשלומי אש"ל (ובכללם השתתפות בהוצאות בגין ארוחות), הוצאות משתנות (כגון, ק"מ בדיווח וקצובת נסיעה למקום העבודה)
  • לא תשולם כוננות בימי עבודה מרחוק.
חתימתי מטה הנני מאשר/ת שקראתי והבנתי את הסעיפים הרשומים לעיל וכי בחתימתי מטה אני מאשר את נכונותם. *
 
Browser not supported