ספורט - הסדר תשלום

תקנון האגודה:

האגודה לקידום הספורט בשער-הנגב (ע"ר) ("האגודה"), מארגנת ומפעילה את הספורט העממי והתחרותי לתושבי המועצה האזורית שער הנגב והסביבה. האגודה משתמשת לצורך פעילותה במתקנים הקיימים בקריית החינוך שער הנגב, ובמתקנים נוספים הנמצאים ביישובי המועצה.

 1. האגודה מפעילה את "מועדון הספורט הבית ספרי", בביה"ס האזורי "שער הנגב". הפעילות מתקיימת לאחר יום הלימודים ואינה כלולה במסגרת הלימודים.
 2. פעילות הספורט שמקיימת האגודה אינה חלק ממערך השירותים הניתן ע"י ביה"ס האזורי "שער הנגב", ולכן נדרש תשלום נפרד לפעילות הספורט המתקיימת במסגרת זו.
 3. פתיחת קבוצה/ענף הספורט, מותנית בקיום מס' מינימאלי של נרשמים, אשר נקבע ע"י האגודה, לפי שיקול דעת הגורמים המקצועיים. לפיכך,שמורה לאגודה הזכות להפסיק פעילות שמספר המשתתפים בה ירד במהלך שנת הפעילות אל מתחת למינימום הנדרש
 4. שנת הפעילות תשע"ה תתחיל ביום 1 בספטמבר 2014, ותסתיים ביום 14 ביוני 2015.
 5. הפעילות מתקיימת במהלך כל שנת הפעילות, לא כולל בזמן חופשות/הפסקות לימודים בביה"ס, אלא אם יימסר אחרת ע"י האגודה.האגודה אינה מתחייבת להסיע את המשתתפים לאימונים או מהם, מחוץ למסגרת ההסעות שמקיימת המועצה (אוטובוסים הצהובים).
 6. מובהר, שהאגודה אינה שולטת ואינה קובעת את לוח הזמנים של הסעות המועצה, ולכן אינה יכולה להתחייב שלוח זמנים זה יתאים לשעות האימונים.
 7. רישום לפעילות במסגרת האגודה מותנה במילוי שאלון רפואי. כל משתתף מקבוצות הספורט התחרותיות, מחויב בהצגת אישור רפואי. האגודה תדאג לתאם בדיקה רפואית במכון מורשה. עלות הבדיקה על חשבון המשתתף.
 8. האגודה תבטח כל משתתף שנרשם לפעילות במסגרתה בביטוח בהתאם להוראות חוק הספורט והתקנות לפיו.
 9. ציוד ותלבושת ייצוגית, שיסופקו למשתתפים ע"י האגודה, שייכים לאגודה ולכן יוחזרו בתום שנת הפעילות. ביגוד וציוד אישי למשתתפים ימומנו בחלקם ע"י האגודה ובחלקם בתשלום שיגבה מכל משתתף, ויישארו בידי המשתתפים.
 10. האגודה מתחייבת להשלים את מכסת האימונים המתוכננת, במקרה של ביטול אימונים עקב נסיבות בלתי צפויות (פעילויות מרוכזות של ביה"ס, היעדרות המאמן ועוד).

הסדרי תשלום:

 1. הרישום לפעילות ספורט במסגרת האגודה הינו לשנת פעילות אחת בלבד, ויש צורך להירשם מחדש לכל שנת פעילות (גם לממשיכים).
 2. סכום דמי ההשתתפות בפעילות ספורט במסגרת האגודה הינו שנתי. התעריף משתנה בהתאם לענף ולקבוצות הפעילות. יינתנו הנחות על סכום דמי ההשתתפות, לזכאים לכך בהתאם למפורט בסעיף ההנחות.
 3. דמי ההשתתפות השנתיים ישולמו מראש, לכל שנת הפעילות, ועם תשלומם ייכנס לתוקף ביטוח הספורטאים. בנוסף לדמי ההשתתפות ישולמו במעמד הרישום חלקו של המשתתף בעלות ביטוח הספורטאים ובעלות הציוד האישי.
 4. ההרשמה והתשלום יתבצעו במשרדי האגודה בקרית החינוך בשער הנגב.
 5.  ניתן לשלם במזומן/ אשראי/ המחאות. לא תינתן אפשרות לתשלום מידי חודש בכל צורה.
 6. ההרשמה תתבצע על גבי טופס רשמי של האגודה, בחתימת אחד ההורים – חובה!
 7. תשלום דמי ההשתתפות אינו כולל אירועים/ מחנות אימון/ נסיעות בארץ או בחו"ל או כל פעילות שאינה כלולה בתוכנית הפעילות השוטפת.
 8. הרשמה שתבוצע בחודשים אוגוסט-נובמבר, תהיה כנגד תשלום מראש של הסכום השנתי המלא של דמי הפעילות. הרשמה החל מחודש דצמבר ואילך, תהיה כנגד תשלום מראש של חלק יחסי של סכום דמי הפעילות, בהתאם למועד ההרשמה.
 9. ההרשמה החל מיום 01.01.2015 ואילך תהיה על בסיס מקום פנוי, ואין הבטחה לאספקת ציוד אישי. ההרשמה ממועד זה ואילך לא תזכה בהנחות.

היעדרויות, חיסורים והפסקת עבודה:

 1. המשתתף מחויב להשתתף בכל המפגשים/האימונים, ולהגיע אליהם בזמן.
 2. הפסקת השתתפות תהיה בהודעה בכתב, שתימסר למשרדי האגודה (לא למאמן) עד ה- 20 בחודש, ותיכנס לתוקף ב-1 בחודש שלאחר מכן. הודעה שתימסר לאחר ה-20 לחודש תיכנס לתוקף רק בתחילת החודש השני לאחר מסירתה. המשתתף רשאי להמשיך בפעילות עד מועד כניסת ההודעה לתוקף. מסירת הודעה בכתב על הפסקת השתתפות כאמור הינה באחריות ההורה, ועליו לוודא את קבלתה על ידי האגודה.
 3. ניתן להודיע על הפסקת השתתפות בפעילות עד סוף חודש 12/2015.
 4. משתתף שיודיע על הפסקת פעילותו עד סוף חודש 12/2015, יוחזר לו חלק יחסי מדמי ההשתתפות (בגין התקופה שהחל ממועד כניסתה לתוקף של ההודעה על הפסקת ההשתתפות), לא כולל התשלומים עבור ביטוח וציוד אישי, שלא יוחזרו.
 5. משתתף שיודיע על הפסקת פעילותו החל מיום 1.1.2016 ואילך, יחויב בתשלום מלוא סכום דמי ההשתתפות השנתי, ולא יהיה זכאי להחזר כספי (מלבד ילדי כתות א' ומטה).
 6. השתתפות חלקית בחודש נתון, תחייב תשלום מלא עבור אותו חודש.
 7. היעדרות או חיסורים, מכל סיבה שהיא, אינם פוטרים מתשלום ואינם מזכים בהחזר כספי.
 8. משתתף שנאלץ להפסיק את פעילותו בשל נסיבות של כוח עליון (פציעה ארוכה וכו') יפנה למשרדי העמותה לבירור.

עלויות והנחות:

 1. משתתף יחיד- סבסוד של 10% לשנת הפעילות תשע"ה (תרומה של מגבית טורונטו קנדה).
 2. תושבי שער הנגב הרשומים, יקבלו סבסוד של 10% מהמועצה האזורית .
 3. פעילות הג'ימבורי לגיל הרך אינה מקבלת את סבסוד המועצה.
 4. הנרשמים מחודש ינואר ואילך ישלמו את החלק היחסי מהעלות המלאה . ללא הנחות נוספות (למעט הנחת תושב).
 5. על פעילות קבוצת פרחי ספורט- קט עף ד-ו לא תינתן הנחה.