yes כל מסגרות החינוך בארץ לא פועלות.

yes פעילויות יישוביות ניתן לארגן רק בכפוף להנחיות משרד הבריאות: עד 10 אנשים ושמירת מרחק של 2 מטרים אחד מהשני.

yes החינוך החברתי בשער הנגב נערך למתן מענה בישובים במסגרת ההנחיות הקיימות. ניתן לפנות לרכז החינוך החברתי בישוב לעוד מידע. 

yes הישובים, בסיוע המועצה, פועלים לבניית אירועים מתאימים לכל גיל (גיל לידה עד יב') על בסיס מתנדבים מתוך הישוב ובמסגרת ההנחיות הקיימות.