yes על פי הנחיות משרד הבריאות לא יפעלו חוגים בער הנגב (מתנ"ס, ספורט והידרו), למעט חוגי האולפן למוסיקה, שמתנהלים באופן אישי ולכן עומדים בהנחיות משרד הבריאות . 

yes המתנ"ס מסייע לישובים לרכז ולהוציא לפועל אירועי תרבות בתוך הישובים ומסגרת ההנחיות הקיימות של משרד הבריאות.

yes המרכז ההידרותרפי שער הנגב סגור.

yes מרכז יחדיו סגור.