ביום 11.1.2018 נכנסה לתוקף תקנה 3 (15) לתקנות העיריות (מכרזים), על פיה התקשרות לרכישת שירותי ניהול ופיקוח, בין הרשות המקומית לחברה למשק וכלכלה פטורה ממכרז, בהתאם להוראות המפורטות בתקנה. תקנה זו, מסדירה את אופן ההתקשרות של רשות מקומית עם החברה, באופן אשר מאפשר לחברה להמשיך ולספק לכל רשות מקומית את מעטפת שירותיה הנרחבת המותאמת לצרכיהן הייחודיים של הרשויות המקומיות.

אחד התנאים בתקנה מחייב את הרשות המקומית לפרסם באתר האינטרנט שלה, את החלטתה בדבר ההתקשרות עם החברה, למשך שבעה ימי עבודה טרם חתימת החוזה.

כאן ניתן למצוא פרסומים בדבר כל ההחלטות שהתקבלו ברשויות המקומיות להתקשר עם חברת משכ"ל- החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ.